Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń od Awarii i Uszkodzeń - sezon2017 .

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
OFERTA WSZYSTKICH ZAKŁĄDÓW UBEZPIECZEŃ
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - PRZEJDŹ DO FORMULARZA I UZYSKAJ OFERTE.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00


Dodatkowe informacje:

  Formularz Ubezpieczenia Maszyn od Awarii i Uszkodzeń.
  Formularz ubezpieczenia OC Firmy.
  Posostałe rodzaje ubezpieczeń.

  FORMULARZ UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ I AWARII   

Dla kogo ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń

Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn i urządzeń stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów wykorzystujących w swojej działalności maszyny i urządzenia stacjonarne jak linie produkcyjne, maszyny energetyczne, itp.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji, podczas przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie. W szczególności ochrona obejmuje szkody wynikłe z:
  • błędów w obsłudze, tj. braku ostrożności, zaniedbań, braku kwalifikacji,
  • wad odlewniczych, materiałowych, projektowych oraz wadliwego wykonania,
  • wybuchu fizycznego,
  • błędów popełnionych podczas montażu maszyny,
  • rozerwania wskutek działania siły odśrodkowej,
  • braku lub niedoboru wody w kotłach,
  • niewłaściwych parametrów prądu zasilania,
  • przepięcia i innych skutków pośredniego uderzenia pioruna,
  • innych, wyraźnie nie wyłączonych przyczyn.
Dodatkowo, na życzenie Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody spowodowane przez ognień i inne zdarzenia losowe oraz kradzież z włamaniem i rabunek.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny.
Uwaga!
Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.
Uzupełnij poniższe dane :

Podaj dominujący rodzaj:

* Tu możesz zweryfikować PKD firmy (kliknij w ten link)

Imię Nazwisko/Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Ulica:   

Miasto:       Kod pocztowy:   -

NIP:    REGON:   

Forma prowadzenia działalności:   

Płatnik VAT :   

E-mail :     tel.:   

Data rozpoczęcia działalności:    

Ilość lat doświadczenia firmy w ubezpieczanej działalności:       

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

Adres miejsca ubezpieczenia :    


LP.
RODZAJ MASZYNY
AKTUALNA WARTOŚĆ MASZYNY
ROK PRODUKCJI
1.
PLN
2.
PLN
3.
PLN
4.
PLN
5.
PLN
6.
PLN
7.
PLN
8.
PLN
9.
PLN
10.
PLN
W przypadku większej ilości maszyn prosimy o kontakt mailowy na adres: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl


Planowany roczny obrót z działalnoci do:              Obrót z działalności za ostatnie 12 miesięcy: 

Rozszerzenie Ubezpieczenia Maszyn o ryzyka dodatkowe:

Ubezpieczenie maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi
Ubezpieczenie maszyn pracujących na sprzęcie pływającym na wodach śródlądowych
Ubezpieczenie maszyn wiertniczych do wiercenia studni wodnych
Ubezpieczenie maszyn poza granicami RP
Ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów frachtu lotniczego
wykupienie udziału własnego/franszyz lub na poziomie minimalnych oferowanym przez danego ubezpieczyciela

Dotychczasowy ubezpieczyciel:


Ilość lat bezszkodowych w ubezpieczeniu organizatora imprezy:    

Ilość szkód w okresie ostatnich trzech lat:    

Kwota dokonanych wypłat odszkodowań: PLN

Upoważniam brokera ubezpieczeniowego Jerzy Wyszomirski - Broker Ubezpieczeniowy (nr licencji 1804/2012) do przygotowania oferty ubezpieczenia w oparciu o podane powyżej dane:       

Ponadto, zgodnie ze spoczywającym na mnie, a wyrażonym w art. 815 kodeksu cywilnego obowiązkiem podania informacji wymaganych do przygotowania oferty ubezpieczenia/zawarcia umowy ubezpieczenia, oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są prawdziwe, oraz że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty. Oświadczam jednocześnie, że w/w dane i informacje zostały przekazane w dobrej wierze, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i mam świadomość, że w przypadku akceptacji oferty stanowią one podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia:       


Dokumentacja ubezpieczeniowa:

STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA