oc, ac, casco, auto casco, autocasco

Leksykon Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) dostępnych na polskim rynku.

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Październik 15th, 2010 at 18:15

HDI OWU AUTO CASCO ( AC )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH AUTO-CASCO (AC)

 

Spis treści

Postanowienia ogólne……………………………………………………………………………………………3

Definicje……………………………………………………………………………………………………………..3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia…………………………………………………………………………..7

Wyłączenia z zakresu ubezpieczenia………………………………………………………………………9

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne……………………………………………………………………………………………………12

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia…………………………………………………………….12

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek…………………………………………………………….13

Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela…………………………………………………..14

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia ……………………………………………………………………..14

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia………………………………………………………………….15

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia…………………………………………………………………..15

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia………………………………………………………15

Wierzytelność ubezpieczeniowa…………………………………………………………………………..16

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

Suma ubezpieczenia……………………………………………………………………………………………16

Warunki zmiany sumy ubezpieczenia…………………………………………………………………….17

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA / ZWROTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej…………………………………………………………..18

Sposób opłacania składki ubezpieczeniowej………………………………………………………….19

Zwrot składki ubezpieczeniowej……………………………………………………………………………19

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Prawa i obowiązki ubezpieczającego…………………………………………………………………….20

Prawa i obowiązki HDI…………………………………………………………………………………………22

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia………………………………………………23

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania…………………………………………….23

Rozliczenie kosztów naprawy poniesionych za granicą…………………………………………..27

Wypłata odszkodowania………………………………………………………………………………………27

Roszczenia regresowe (zwrotne)………………………………………………………………………….29

Postanowienia końcowe………………………………………………………………………………………29

ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

POJAZDÓW LĄDOWYCH AUTO-CASCO (AC)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) pojazdów lądowych auto – casco (AC) mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej „HDI”, z osobami fizycznymi i przedsiębiorcami, zwanymi dalej ubezpieczającymi.

2. W porozumieniu z ubezpieczającymi, do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od zapisów niniejszych OWU.

3. Postanowienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU ma zastosowanie prawo polskie.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Definicje

§ 2

Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU rozumie się:

1) Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia – przebieg ubezpieczenia w zakresie AC, w czasie którego nie zaistniało zdarzenie szkodowe, za które HDI lub inny ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Przy ustalaniu bezszkodowego okresu ubezpieczenia, nie uwzględnia się odszkodowań, po wypłacie których ubezpieczyciel realizujący wypłatę odszkodowania z dokumentu ubezpieczenia AC przeprowadził postępowanie regresowe zakończone refundacją całej wypłaconej kwoty.

2) Dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu przez osoby trzecie (poza ubezpieczającym, ubezpieczonym i osobami, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym).

3) Franszyza integralna – wysokość szkody, do której HDI nie wypłaca odszkodowania. W przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę integralną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości.

4) Kradzież – działanie o znamionach określonych w art. 278, 279, 280 i 281 k.k., w wyniku którego nastąpił zabór pojazdu zabezpieczonego w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu oraz zabezpieczonego zgodnie z postanowieniem § 3 ust.15. W pojęciu „kradzieży” nie mieści się:

a. przywłaszczenie o znamionach objętych art. 284 k.k. i wymuszenie rozbójnicze z art. 282 k.k.;

b. przypadek, gdy poszkodowany nie przedłoży HDI – nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody – łącznie:

a) w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji: dowodu rejestracyjnego tego pojazdu i karty pojazdu – jeżeli została wydana,

b) kluczyków służących do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,

c) kluczyków/sterowników do urządzeń przeciwkradzieżowych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,

d) dokumentów  potwierdzających  zamontowanieurządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (karta gwarancyjna, rachunki) lub zaświadczenia potwierdzającego sprawność tego urządzenia wystawionego przez specjalistyczny zakład instalacyjny,

e) dokumentów zakupu pojazdu wymienionych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczający posiada pojazd krócej niż 3 lata. Wyłączenia wymienione w pkt 4 ppkt b lit. a – c nie mają zastosowania, jeżeli utrata pojazdu nastąpiła wskutek rozboju.

5) Naprawa prowizoryczna – naprawa częściowa w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy.

6) Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu – osoba, która weszła w posiadanie dokumentów pojazdu oraz kluczyka lub kluczyków służących do jego otwarcia lub uruchomienia, za wiedzą i zgodą właściciela pojazdu lub innej osoby uprawnionej do posiadania kluczyków i dokumentów pojazdu.

7) Odszkodowanie – kwota rekompensująca powstałą szkodę, ustalona zgodnie z niniejszymi OWU, w tym z przyjętym w dokumencie ubezpieczenia zakresem ubezpieczenia (§ 3 ust. 6), przy czym kwota ta nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia i aktualnej wartości pojazdu.

8) Odwołanie – odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania bądź odmowy jego wypłaty oraz decyzji w przedmiocie zawarcia bądź odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia.

9) Roszczenie regresowe (zwrotne) – nabyte przez HDI, na podstawie przepisów prawa, uprawnienie żądania od osoby odpowiedzialnej za szkodę zwrotu wypłaconego z tytułu umowy ubezpieczenia odszkodowania. Powstanie tych uprawnień następuje z chwilą dokonania wypłaty odszkodowania.

10) Rozbój – zabór w celu przywłaszczenia pojazdu bądź jego części z użyciem wobec ubezpieczającego (ubezpieczonego) lub osoby, w której dyspozycji zgodnie z wolą ubezpieczającego (ubezpieczonego) znajduje się ubezpieczony pojazd, przemocy, groźby natychmiastowego użycia przemocy albo poprzez doprowadzenie tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności, jak również użycie przemocy, groźby natychmiastowego użycia przemocy, albo doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności w/w osób bezpośrednio po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego pojazdu, bądź jego części.

11) Pojazd bazowy – jest to pojazd:

a) wyposażony standardowo (bez wyposażenia dodatkowego),

b) bez uszkodzeń w dobrym stanie technicznym odpowiednim do okresu użytkowania,

c) posiadający aktualne dopuszczenie do ruchu,

d) o przebiegu zgodnym z przebiegiem normatywnym, za który uznaje się przebieg całkowity pojazdu osiągany w przeciętnym okresie jego użytkowania, ustalony na podstawie badań średnich przebiegów określonych grup pojazdów w całym okresie ich użytkowania,

e) wyposażony w ogumienie zużyte w 50 % w stosunku do nowego ogumienia.

12) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

13) Samochód osobowy – pojazd osobowy, osobowo-ciężarowy, terenowy,

mikrobus oraz zarejestrowany jako ciężarowy w nadwoziu pojazdu osobowego.

14) Samodzielne urządzenie zabezpieczające pojazd przed kradzieżą – autoalarm, DNA Auto, elektroniczna blokada uruchomienia silnika (immobiliser) oraz mechaniczna blokada dźwigni skrzyni biegów. Urządzenia te muszą być dopuszczone do obrotu na polskim rynku na podstawie certyfikatu wystawionego przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji lub Instytut Mechaniki Precyzyjnej, z wyjątkiem DNA Auto, które musi posiadać certyfikat oceny skuteczności.

15) Szkoda – strata majątkowa w pojeździe, powstała wskutek zdarzeń wymienionych w § 3 ust. 5, z wyłączeniem strat wymienionych w § 4.

16) Szkoda całkowita – różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu w stanie nieuszkodzonym przed wypadkiem (kolizją), a wartością pozostałości po wypadku (kolizji) określaną na dzień rozliczenia szkody – zgodnie z Instrukcją określania wartości pozostałości pojazdów opracowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „Rzeczoznawcy– PZM” SA., zwane dalej „PZM”.

17) Towary niebezpieczne – materiały i przedmioty, których przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi warunkami określonymi w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowych przewozów drogowych towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

18) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacania składki ubezpieczeniowej.

19) Ubezpieczony – osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia; jest ona jednocześnie uprawniona do otrzymania odszkodowania.

20) Ubezpieczenie floty pojazdów – objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów w liczbie powyżej 5 sztuk, należących lub użytkowanych przez jednego ubezpieczającego.

21) Udział własny – część szkody pokrywana przez ubezpieczającego.

22) Wartość bazowa pojazdu – uśredniona wartość rynkowa pojazdu określonej marki, typu, modelu i roku produkcji, ustalona na określony miesiąc i rok oraz dotycząca modelowego pojazdu bazowego – wg notowań zamieszczonych w katalogu „Pojazdy Samochodowe – Wartości Rynkowe” wydawanym przez PZM.

23) Wartość rynkowa pojazdu – wartość pojazdu ustalona w oparciu o wartość bazową zgodnie z Instrukcją określania wartości rynkowej pojazdów opracowaną przez PZM.

24) Wymuszenie rozbójnicze – doprowadzenie ubezpieczającego (ubezpieczonego) lub osoby, w której dyspozycji zgodnie z wolą ubezpieczającego (ubezpieczonego) znajduje się ubezpieczony pojazd przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie do rozporządzenia ubezpieczonym pojazdem lub jego częścią w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

25) Wyposażenie dodatkowe pojazdu – zamontowane na stałe i nie stanowiące wyposażenia fabrycznego pojazdu elementy lub urządzenia, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową za opłatą dodatkowej składki, do których zalicza się:

a) radioodtwarzacze,

b) głośniki i zestawy głośnikowe,

c) anteny zewnętrzne,

d) dyktafony,

e) taksometry, kasy fiskalne,

f) spojlery i nakładki,

g) bagażnik zewnętrzny.

26) Wyposażenie podstawowe (standardowe) pojazdów – osprzęt i urządzenia przewidziane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym niezbędne do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również wyposażenie służące bezpieczeństwu i poprawie komfortu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, jeżeli stanowi seryjne lub opcjonalnie zamontowane wyposażenie fabryczne w danym modelu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia są:

1) pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym podlegające rejestracji lub dopuszczone do ruchu na terenie Polski, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;

2) inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii;

3) trolejbusy;

4) dodatkowe wyposażenie pojazdu, określone w § 2 pkt 25 po opłaceniu dodatkowej składki.

2. Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być:

1) pojazdy mechaniczne wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (składaki);

2) motocykle, motorowery, trój– i czterokołowce (quady);

3) tramwaje i inne pojazdy szynowe;

4) pojazdy sprowadzone do Polski z zagranicy poza siecią dealerską (w ramach importu prywatnego), które zostały zarejestrowane pierwszy raz na terenie Polski w okresie ostatnich 12 miesięcy i których wiek przekracza 5 lat;

5) pojazdy wyścigowe, rajdowe, uczestniczące w wyścigach lub innych zawodach, w tym w jazdach próbnych lub treningowych, oraz w próbach lub testach wytrzymałościowych;

6) pojazdy prototypowe oraz używane do jazd próbnych;

7) pojazdy wolnobieżne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;

8) pojazdy użytkowane na obszarach lotniska oraz tam gdzie pojazdy publiczne nie mają dostępu;

9) pojazdy służące do przewozu materiałów wybuchowych, łatwopalnych, chemikaliów toksycznych lub materiałów niebezpiecznych biologicznie lub substancji powodujących zanieczyszczenia środowiska, jak również wszelkiego rodzaju źródeł promieniowania jonizującego używanego w przemyśle jądrowym, za wyjątkiem cystern służących do transportu paliw lub olejów;

10) pojazdy historyczne;

11) pojazdy wojskowe lub pojazdy innych służb mundurowych (np. pojazdy należące do Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tym podobnych);

12) wózki akumulatorowe i podnośnikowe;

13) inne pojazdy, które nie zostały zaprojektowane jako pojazdy lądowe.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 ubezpieczeniem objęte są szkody w pojeździe, powstałe na terytorium Polski i Europy, z wyłączeniem następujących państw: Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz europejskiej części Rosji.

4. Na wniosek ubezpieczającego i po opłacie dodatkowej składki, HDI może rozszerzyć terytorialny zakres ochrony ubezpieczeniowej na obszar: Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz europejskiej części Rosji.

5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe oraz wyposażeniu dodatkowym, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego wskutek:

1) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu;

2) powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (z wyjątkiem opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub innych sił przyrody (z wyjątkiem trzęsienia ziemi);

3) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

4) uszkodzenia przez osoby trzecie (dewastacja);

5) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego w rozumieniu § 2 pkt 4, pod warunkiem zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w sposób

przewidziany w jego konstrukcji oraz zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi wymaganymi przez HDI określonymi w ust. 15.

6. Umowa ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych wymienionych:

1) w ust. 5 pkt l – 4 – zakres podstawowy,

2) w ust. 5 pkt l – 5 – zakres pełny.

7. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 4, w granicach sumy ubezpieczenia, HDI refunduje poniesione przez ubezpieczającego uzasadnione i udokumentowane koszty, mające na celu zmniejszenie szkody, maksymalnie do 10 % sumy ubezpieczenia.

8. Przy wypłacie odszkodowania za szkodę, polegającą na utracie pojazdu wskutek zdarzeń określonych w ust. 5 pkt 5, HDI z kwoty należnego odszkodowania, potrąca udział własny ubezpieczającego w wysokości 15 % wartości szkody.

9. Udział własny, o którym mowa w ust. 8, na wniosek ubezpieczającego może zostać zniesiony, za opłatą dodatkowej składki.

10. Przy wypłacie odszkodowania za kolejną szkodę zaistniałą w tym samym okresie ubezpieczenia i nie polegającą na utracie pojazdu, HDI potrąca udział własny w wysokości:

1) 10 % wartości szkody przy drugiej szkodzie,

2) 20 % wartości szkody przy trzeciej i następnych szkodach.

11. Udział własny, o którym mowa w ust. 10 nie może zostać zniesiony.

12. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pojazdy starsze niż 10 lat, wyłączając rok produkcji, nie są przyjmowane przez HDI do ubezpieczenia w zakresie AC.

13. Wyposażenie dodatkowe pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt 25, może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem ubezpieczenia w zakresie pełnym AC pojazdu, w którym wyposażenie to jest zainstalowane.

14. HDI odpowiada za szkody polegające na kradzieży ubezpieczonego wyposażenia dodatkowego lub jego zamontowanych na stałe części, których wymontowanie wymaga użycia narzędzi.

15. HDI wymaga następujących urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą:

1) dla samochodów osobowych, kempingowych, terenowych, dostawczych i autobusów, o wartości do 10 000 zł oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – jedno samodzielne zabezpieczenie przed kradzieżą;

2) dla samochodów osobowych, kempingowych, terenowych, dostawczych i autobusów, o wartości od 10 000 zł do 20 000 zł – wymagane jest co najmniej jedno urządzenie elektroniczne;

3) dla samochodów osobowych, kempingowych, terenowych, dostawczych i autobusów od 20 000 zł do 60 000 zł – dwa samodzielne, odmiennego rodzaju (funkcji) zabezpieczenia przed kradzieżą, w tym jeden immobiliser;

4) dla samochodów osobowych, kempingowych, terenowych, dostawczych i autobusów o wartości powyżej 60 000 zł – dwa samodzielne zabezpieczenia przed kradzieżą: immobiliser i autoalarm z kodem szybkozmiennym oraz funkcją uniemożliwiającą zapłon silnika i sygnalizacją dostania się do wnętrza pojazdu nieuprawnionej osoby.

Wyłączenia z zakresu ubezpieczenia

§ 4

1. HDI nie odpowiada za szkody:

1) których wartość nie przekracza 1 % sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 400 zł (franszyza integralna) – franszyzy tej nie stosuje się przy uszkodzeniu lub kradzieży wyłącznie ubezpieczonego dodatkowego wyposażenia pojazdu, określonego w umowie ubezpieczenia;

2) powstałe wskutek kradzieży pojazdu, gdy sprawca czynu wszedł w posiadanie kluczyka służącego do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia za wiedzą osoby będącej użytkownikiem pojazdu albo wskutek rażącego niedbalstwa tej osoby – wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata pojazdu nastąpiła wskutek rozboju;

3) powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, gdy po utracie kluczy lub innych urządzeń służących do otwierania zamków drzwi, uruchomienia pojazdu lub do wyłączenia urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, ubezpieczający nie dokonał wymiany zamków i urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą i nie powiadomił o tym zakładu ubezpieczeń;

4) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu lub osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub innej osoby upoważnionej do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że umówiono się inaczej.

5) powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, albo bez ważnych wymaganych uprawnień (tj. prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji) oraz wówczas, gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia;

6) powstałe podczas ruchu ubezpieczonego pojazdu bez ważnej rejestracji lub bez ważnego badania technicznego, potwierdzonego wpisem w dowodzie rejestracyjnym;

7) spowodowane działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym, powstałe w czasie używania pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, a także szkody zaistniałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, strajkach, itp.;

8) powstałe podczas używania pojazdu przez właściciela lub upoważnionego kierowcę jako narzędzia przestępstwa;

9) będące następstwem korozji lub eksploatacji pojazdu, wad fabrycznych lub wadliwie przeprowadzonej naprawy;

10) powstałe w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na teren polskiego obszaru celnego, pochodzących z kradzieży, przywłaszczenia lub uzyskanych za pomocą innego czynu zabronionego, nawet wówczas, gdy ubezpieczający wszedł w posiadanie takiego pojazdu w dobrej wierze, a w dacie ubezpieczenia nie była znana wada prawna obciążająca pojazd;

11) powstałe w pojazdach, które zostały wykonane (złożone) poza wytwórnią fabryczną (składaki), złożone z zespołów (części) pochodzących z kradzieży, nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny lub uzyskanych za pomocą innego czynu zabronionego;

12) powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

13) powstałe w materiałach pędnych oraz wyłącznie w samym ogumieniu kół jezdnych (z wyjątkiem dewastacji i kradzieży);

14) powstałe w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody;

15) powstałe w czasie wykonywania napraw i konserwacji pojazdu;

16) powstałe wskutek przewozu ubezpieczonym pojazdem towarów niebezpiecznych;

17) w pozostawionym w pojeździe wyposażeniu dodatkowym, takim jak radioodtwarzacze przystosowane do szybkiego montażu w tzw. „kieszeni”;

18) polegające na kradzieży radioodtwarzaczy wyposażonych w panele:

a) jeżeli nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody, ubezpieczający nie przekaże panelu do HDI – dotyczy szkód powstałych na terytorium Polski,

b) jeżeli nie później niż do następnego dnia roboczego po przekroczeniu granicy, ubezpieczający nie przekaże panelu do HDI – dotyczy szkód powstałych poza terytorium Polski.

19) polegające na kradzieży pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przedłoży HDI – nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody – łącznie:

a) w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji: dowodu rejestracyjnego tego pojazdu i karty pojazdu – jeżeli została wydana,

b) kluczyków służących do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,

c) kluczyków/sterowników do urządzeń przeciwkradzieżowych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,

d) dokumentów potwierdzających zamontowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (karta gwarancyjna, rachunki) lub zaświadczenia potwierdzającego sprawność tego urządzenia wystawionego przez specjalistyczny zakład instalacyjny,

e) dokumentów zakupu pojazdu wymienionych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczający posiada pojazd krócej niż 3 lata. Wyłączenia wymienione w lit. a-c nie mają zastosowania, jeżeli utrata pojazdu nastąpiła wskutek rozboju.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe:

1) podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizytu,

2) w pojazdach prototypowych oraz używanych do jazd próbnych,

3) w pojazdach wykorzystywanych do nauki jazdy,

4) w pojazdach wynajmowanych zarobkowo,

5) w dodatkowym wyposażeniu pojazdu wymienionym w § 2 pkt 25,

6) w pojazdach zarejestrowanych za granicą.

3. Szkody, o których mowa w ust. 2 mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – za opłatą dodatkowej składki, bądź w ramach umowy zawartej na warunkach specjalnych i tylko wówczas, jeżeli pojazd jest ubezpieczony w HDI w zakresie pełnym AC.

4. Odpowiedzialnością HDI nie są objęte koszty:

1) użycia pojazdu zastępczego lub innego środka przewozowego,

2) wymiany zamków drzwi, włącznika zapłonu lub urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w przypadku utraty kluczy lub sterowników uruchamiających pojazd,

3) noclegów kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu,

4) przeładunku towarów przewożonych ubezpieczonym pojazdem,

5) parkowania pojazdu,

6) holowania pojazdu,

7) związane z dostarczeniem materiałów i części do naprawy pojazdu,

8) prowizorycznej naprawy pojazdu z zastrzeżeniem § 23 ust. 1,

9) ekspresowej naprawy pojazdu.

UMOWA UBEZPIECZENIA

Zasady ogólne

§ 5

1. Na podstawie niniejszych OWU, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku z wyjątkiem ubezpieczenia flot, dla których umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres krótszy (minimum jeden miesiąc) w ramach wyrównania okresów ubezpieczeniowych.

2. HDI zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia pojazdu i jego wyposażenia.

Sposób zawierania umowy ubezpieczenia

§ 6

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez ubezpieczającego.

2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres ubezpieczającego (PESEL lub REGON),

2) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres ubezpieczonego (PESEL lub REGON),

3) numer telefonu ubezpieczającego,

4) zakres ubezpieczenia,

5) okres ubezpieczenia,

6) sumę ubezpieczenia,

7) markę, typ, model pojazdu,

8) numer VIN,

9) dane o dokumentach zakupu pojazdu,

10) informacje o przeznaczeniu pojazdu,

11) informacje o wyposażeniu pojazdu,

12) informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych,

13) informacje o liczbie kluczyków do pojazdu oraz sterowników urządzeń przeciwkradzieżowych,

14) liczbę i wartość szkód zaistniałych w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest po uprzednim sprawdzeniu:

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu,

2) cech identyfikacyjnych pojazdu,

3) stanu pojazdu,

4) wyposażenia dodatkowego oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej przez przedstawiciela HDI.

4. Wymóg sporządzenia dokumentacji fotograficznej nie dotyczy umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC, zawieranej w HDI na kolejny (następny) okres ubezpieczenia, gdy nie nastąpiła przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia i nie dokonano zmian w pojeździe.

5. Wniosek o ubezpieczenie wypełnia i podpisuje ubezpieczający lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz ubezpieczającego. Wniosek stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.

6. HDI potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.

7. W przypadku ubezpieczenia floty pojazdów HDI potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia zbiorczym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną część stanowi wykaz ubezpieczonych pojazdów.

8. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu przez HDI dokumentu ubezpieczenia.

9. HDI może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji związanych z umową.

10. HDI może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od zamontowania w pojeździe dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub wprowadzenia do zakresu ochrony ubezpieczeniowej indywidualnie ustalonej wysokości franszyzy integralnej lub udziału własnego ubezpieczającego w szkodach.

11. Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzane w formie pisemnej, jak również na elektronicznych nośnikach informacji, w trybie i na zasadach określonych odrębnie przepisami prawa.

12. Przy ubezpieczeniu dodatkowego wyposażenia pojazdu wymienionego w § 2 pkt 25 w umowie ubezpieczenia określa się również rodzaj wyposażenia oraz jego wartość. Wartość podana w dokumencie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności w szkodach powstałych w wyposażeniu dodatkowym, z zastrzeżeniem, iż suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia pojazdu.

 

 

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek

§ 7

1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek (ubezpieczonego),

którego wymienia się we wniosku i w dokumencie ubezpieczenia.

2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje HDI wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

3. HDI może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu zarzuty, które mają wpływ

na odpowiedzialność HDI z tytułu umowy ubezpieczenia.

4. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego odszkodowania bezpośrednio

od HDI.

5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, w stosunku do ubezpieczonego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszych OWU.

Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

§ 8

1. Odpowiedzialność HDI rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty w kwocie podanej w umowie ubezpieczenia, chyba że w umowie określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

2. Jeżeli HDI ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, HDI może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki/pierwszej raty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy przez HDI wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata i w takim przypadku HDI przysługuje roszczenie o zapłatę zaległej składki lub jej pierwszej raty.

3. Jeżeli ubezpieczający opłacił składkę lub jej pierwszą ratę po terminie określonym

w umowie ubezpieczenia, a HDI nie w ypowiedziało umowy ze skutkiem natychmiastowym, umowa ubezpieczenia nie wygasa, a wpłaconą zaległą składkę lub jej pierwszą ratę należy przyjąć i zaewidencjonować.

4. W przypadku opłacania składki w ratach, jeżeli ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia, HDI może wezwać ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty składki z zagrożeniem, że brak wpłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności HDI z upływem wyznaczonego terminu płatności. W braku wezwania ze strony HDI umowa ubezpieczenia nie wygasa, a HDI przysługuje roszczenie o zapłatę zaległej raty składki.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

§ 9

1. Umowa ubezpieczenia z mocy postanowień OWU i przepisów prawa rozwiązuje się:

1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 5 ust. 1;

2) z dniem wypowiedzenia przez HDI umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym oraz z upływem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka lub jej pierwsza rata, zgodnie z § 8 ust. 2;

3) z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku braku jej wpłaty, zgodnie z § 8 ust. 4;

4) z dniem wypłaty odszkodowania wyczerpującego sumę ubezpieczenia;

5) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub polegającą na utracie pojazdu;

6) z dniem zbycia pojazdu, z zastrzeżeniem § 12.

2. Zapłacenie składki/raty składki po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia nie skutkuje wznowieniem tej umowy ani też zawarciem nowej umowy na dotychczasowych warunkach.

3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubezpieczenia HDI przysługuje składka za czas trwania odpowiedzialności.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

§ 10

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, HDI może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy ponosiło odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie.

2. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając\ od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, HDI może ją wypowiedzieć z ważnych powodów, takich jak:

1) stwierdzenia próby wyłudzenia lub wyłudzenia odszkodowania/świadczenia

przez ubezpieczającego/ubezpieczonego,

2) stwierdzenia, iż kolejna szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub rażącego

niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego.

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

§ 11

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, ubezpieczający, będący osobą fizyczną ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim HDI udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

Przejście własności przedmiotu ubezpieczenia

§ 12

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Członka Zarządu HDI.

3. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za pisemną zgodą Członka Zarządu HDI umówiły się inaczej.

4. Pomimo przejścia obowiązków, o których mowa w ust. 3, zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

5. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 1 nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Wierzytelność ubezpieczeniowa

§ 13

1. Wierzytelność ubezpieczającego w stosunku do HDI, której treścią jest prawo do odszkodowania może być przedmiotem zastawu lub cesji dopiero od momentu jej wymagalności i pod warunkiem uprzedniej – wyrażonej na piśmie zgody HDI.

2. Uprawnionym do odszkodowania jest nabywca wierzytelności ubezpieczeniowej (zastawnik lub cesjonariusz), do którego stosuje się w tym zakresie odpowiednio zasady ubezpieczenia na cudzy rachunek.

3. Rozporządzanie wierzytelnością ubezpieczeniową przez ubezpieczającego nie zwalnia go z obowiązków związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY

Suma ubezpieczenia

§ 14

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ustalonej na podstawie danych zamieszczonych w katalogu „Pojazdy Samochodowe – Wartości Rynkowe”, wydawanym przez PZM lub wyceny uprawnionego rzeczoznawcy. W przypadku nowego pojazdu suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości określonej w fakturze zakupu.

2. Jeżeli ubezpieczający uprawniony jest do odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu, suma ubezpieczenia pojazdu winna odpowiadać jego wartości netto (bez podatku VAT), chyba że umówiono się inaczej.

3. W przypadku, gdy wyposażenie lub stan techniczny pojazdu odbiega od wyposażenia podstawowego lub stanu technicznego tzw. pojazdu bazowego danego modelu, suma ubezpieczenia może zostać podwyższona lub obniżona o wartość nie większą niż 10 % w stosunku do wartości pojazdu bazowego, określonej w miesięczniku „Pojazdy  Samochodowe -Wartości Rynkowe”, wydawanym przez PZM, bez konieczności sporządzania wyceny przez rzeczoznawcę.

4. Zamontowanie w pojeździe instalacji gazowej, klimatyzacji lub innych urządzeń oraz instalacji nie wymienionych w § 2 pkt 25, powoduje zwiększenie wartości rynkowej pojazdu. Ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia w powyższym przypadku dokonywane jest zgodnie z Instrukcją określania wartości rynkowej pojazdów, opracowaną przez PZM.

5. HDI może przyjąć sumę ubezpieczenia podwyższoną lub obniżoną o wartość większą niż 10 % od notowań zamieszczonych w miesięczniku „Pojazdy Samochodowe – Wartości Rynkowe”, pod warunkiem dokonania wyceny pojazdu przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie techniki samochodowej. Obowiązek przedstawienia takiej wyceny spoczywa na ubezpieczającym.

6. Górną granicę odpowiedzialności HDI stanowi suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia.

7. Jeżeli suma ubezpieczenia przekracza wartość rynkową pojazdu, umowa ubezpieczenia nie ma skutku prawnego co do nadwyżki ponad wartość tego pojazdu.

8. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania.

Warunki zmiany sumy ubezpieczenia

§ 15

1. Suma ubezpieczenia może zostać podwyższona, po opłaceniu dodatkowej składki,

w przypadku:

1) zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia,

2) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w następstwie wypłaty odszkodowania.

2. Podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności HDI od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

3. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem składki.

SPOSÓB USTALANIA I OPŁACANIA / ZWROTU SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

Sposób ustalania składki ubezpieczeniowej

§ 16

1. Składkę za ubezpieczenie ustala się według taryfy aktualnej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

2. Składka ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i uzależniona

jest od:

1) sumy ubezpieczenia,

2) zakresu ubezpieczenia,

3) okresu ubezpieczenia,

4) marki pojazdu,

5) kategorii, rodzaju i przeznaczenia pojazdu,

6) wieku pojazdu,

7) wartości wyposażenia dodatkowego,

8) szkodowego lub bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC (system bonus -malus),

9) okresu posiadania prawa jazdy przez właściciela pojazdu,

10) wieku ubezpieczającego (właściciela pojazdu),

11) ryzyk dodatkowych wymienionych w § 4 ust. 2,

12) strefy taryfowej,

13) kontynuacji ubezpieczenia w HDI,

14) sposobu zapłaty składki,

15) liczby posiadanych pojazdów,

16) posiadania innych ubezpieczeń w HDI.

3. Składkę za czas trwania odpowiedzialności HDI oblicza się jako iloczyn stawki wyrażonej w procentach i sumy ubezpieczenia pojazdu, z uwzględnieniem systemu zniżek i zwyżek składki.

4. Za zniesienie udziału własnego w szkodach polegających na utracie pojazdu wskutek zdarzeń wymienionych w § 3 ust. 5 pkt 5, przy ustalaniu składki podstawowej uwzględnia się zwyżkę w wysokości określonej w taryfie składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

5. Za odstąpienie HDI od pomniejszenia odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości amortyzacji (zużycia eksploatacyjnego) części zakwalifikowanych do wymiany, przy ustalaniu składki podstawowej uwzględnia się jej zwyżkę. Wysokość tej zwyżki uzależniona jest od wieku pojazdu.

6. Za rozszerzenie terytorialnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej na obszar Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz europejskiej części Rosji, HDI przy ustalaniu składki podstawowej uwzględnia zwyżkę w wysokości określonej w taryfie składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

7. Przy zmianie warunków umowy w trakcie jej trwania, powodującej konieczność opłacenia dodatkowej składki lub zwrotu składki, składkę tę przelicza się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

8. Dodatkowa składka, o której mowa w ust. 7 płatna jest jednorazowo.

Sposób opłacania składki ubezpieczeniowej

§ 17

1. Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób lub termin opłacenia składki lub jej pierwszej raty.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, opłaty składki lub jej pierwszej raty należy dokonać w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

3. HDI może wyrazić zgodę na opłatę składki rocznej w dwóch lub czterech ratach, przy czym terminy opłat kolejnych rat składki HDI określa w dokumencie ubezpieczenia,

a nieopłacenie kolejnej raty składki w obowiązującym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności HDI zgodnie z § 8 ust. 4 .

4. HDI może potrącić zaległą składkę/ratę składki z kwoty wypłacanego odszkodowania w przypadku, gdy termin jej płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

5. Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy HDI.

6. Przy ratalnej opłacie składki, z chwilą wypłaty odszkodowania za pierwszą szkodę, HDI może potrącić z odszkodowania nie zapłacone w terminie raty składki.

Zwrot składki ubezpieczeniowej

§ 18

1. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia albo odstąpienia od niej, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zwrot składki nie przysługuje w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia (szkoda całkowita) i wypłaty odszkodowania równego sumie ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje również w sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zostały wypłacone odszkodowania za szkody częściowe, które łącznie wyczerpały sumę ubezpieczenia.

3. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpiły szkody, za które HDI wypłaciło odszkodowanie zwrot składki przysługuje za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w wysokości pomniejszonej o procentowy udział wypłaconych odszkodowań w sumie ubezpieczenia.

4. Wysokość składki podlegającej zwrotowi za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej ustala się w wysokości 1/365 rocznej składki.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

Prawa i obowiązki ubezpieczającego

§ 19

1. Ubezpieczający lub ubezpieczony ma prawo uzyskać od HDI informacje i dokumenty, gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności HDI i wysokości odszkodowania.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez HDI udostępnionych informacji, a także sporządzania na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem.

3. Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązany jest podać do wiadomości HDI wszystkie znane sobie okoliczności, o które HDI pytało przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w formularzu oferty (wniosku) albo w innych pismach.

4. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 3 ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane.

5. Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązany jest:

1) zawiadomić na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w ust. 3;

2) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody;

3) zawiadomić HDI o zbyciu lub wyrejestrowaniu ubezpieczonego pojazdu;

4) poinformować HDI o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w ust. 6;

5) w przypadku uzyskania informacji o powstaniu zdarzenia, które może spowodować szkodę, użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

6) w przypadku utraty lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego lub karty ubezpieczonego pojazdu, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie HDI.

6. Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność HDI z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie AC, na kwotę przekraczającą 2 000 zł.

7. W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczający obowiązany jest:

1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia zwiększeniu rozmiaru i powstaniu dalszych szkód;

2) nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe, o ile nie jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy i nie oddawać go do naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela HDI, chyba że HDI nie przeprowadziło ich w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, a w ciągu 14 dni – jeżeli niezbędne było powołanie

biegłych rzeczoznawców;

3) zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych;

4) niezwłocznie powiadomić Policję o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o wypadku powstałym w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;

5) powiadomić HDI o szkodzie – w sposób, o którym mowa w § 21 ust. 1-3 podając rodzaj i rozmiar szkody;

6) w razie kolizji z innym pojazdem – odnotować dane tego pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem, a także numer dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres ubezpieczyciela, u którego ta osoba posiada ubezpieczenie w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych;

7) udzielić przedstawicielowi HDI pomocy i wyjaśnień w ustalaniu okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów, przedmiotu i wysokości;

8) zabezpieczyć prawa HDI do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę;

9) przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie).

8. W przypadku kradzieży, pożaru, wybuchu pojazdu, ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć HDI prawomocne postanowienie organów ścigania kończące postępowanie w tej sprawie.

9. Ubezpieczający, w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, obowiązany jest w każdym czasie, także po otrzymaniu odszkodowania, powiadomić HDI o odnalezieniu pojazdu.

10. HDI nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które zgodnie z ust. 3 i ust. 5 pkt 1 nie zostały podane do wiadomości HDI.

11. Jeżeli ubezpieczający nie poda do wiadomości HDI okoliczności, o których mowa w ust. 10 wskutek winy umyślnej, przyjmuje się, że wypadek objęty umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem pominiętych okoliczności.

12. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 5 pkt 5 i ust. 7 pkt 1 HDI wolne jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

13. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zapisy ust. 3-12 stosuje się również do ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

14. Niedopełnienie przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w ust. 5 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 6-9 może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności HDI lub odmową wypłaty odszkodowania w całości lub w części, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów bądź na ustalenie jej wysokości.

15. Niedopełnienie przez ubezpieczającego któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w ust. 7 pkt 2-3 mające charakter rażącego niedbalstwa może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności HDI lub odmową wypłaty odszkodowania w całości lub w części, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów bądź na ustalenie jej wysokości.

16. Ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wnieść w formie pisemnej skargę lub zażalenie, dotyczące działalności HDI związanej z wykonywaniem umowy ubezpieczenia do jednostki nadrzędnej nad jednostką, której dotyczy skarga lub do Rzecznika Ubezpieczonych.

Prawa i obowiązki HDI

§ 20

1. HDI może zbierać, odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, dane ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia zawar te w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpieczających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia HDI ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst OWU i fakt ten winien być potwierdzony przez ubezpieczającego w dokumencie ubezpieczenia.

3. HDI ma obowiązek na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania.

4. HDI ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

5. HDI przysługuje prawo monitorowania ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.

 

ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA

 

Tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia 

§ 21

1. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Oddziału HDI, w którym zawarł umowę ubezpieczenia lub do najbliższego Oddziału HDI.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do zgłoszenia szkody obowiązany jest zarówno ubezpieczający jak i ubezpieczony, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

3. Zgłoszenie szkody, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty uszkodzenia pojazdu, a w przypadku utraty pojazdu w ciągu 24 godzin od daty powzięcia informacji o jego utracie. W przypadku, gdy szkoda powstała poza granicami Polski, zawiadomienie HDI o jej zaistnieniu powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 24 godzin od daty powrotnego przekroczenia granicy  oraz nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.

4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 3, HDI może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

5. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, HDI informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności HDI lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Sposób ustalania wysokości szkody i odszkodowania

§ 22

1. HDI ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej jednak niż suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia.

2. Wysokość ustalonego odszkodowania nie może przekroczyć wartości rynkowej pojazdu w dniu jego ustalenia.

3. W razie całkowitego zniszczenia lub utraty pojazdu, HDI określa wysokość odszkodowania w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania w oparciu o dane zamieszczone w miesięczniku „Pojazdy Samochodowe – Wartości Rynkowe”, wydawanym przez PZM. W spornych przypadkach wartość rynkowa pojazdu ustalana jest przez uprawnionego rzeczoznawcę.

4. W razie częściowego uszkodzenia pojazdu, zniszczenia lub utraty jego części, wysokość szkody, z zastrzeżeniem ust. 13, 15, 22 oraz 23 określana jest w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu w Polsce.

5. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wystąpią w ubezpieczonym pojeździe dwie lub więcej szkody, nie polegające na utracie pojazdu, HDI przy wypłacie odszkodowania potrąca udział własny w wysokości:

1) 10 % wartości szkody przy drugiej szkodzie,

2) 20 % wartości szkody przy trzeciej i następnych szkodach.

6. W razie szkody, polegającej na utracie pojazdu wskutek zdarzeń określonych w § 3 ust. 5 pkt 5, HDI z kwoty należnego odszkodowania potrąca udział własny ubezpieczającego w wysokości 15% wartości szkody.

7. Przy ustalaniu wysokości szkody polegającej na częściowym uszkodzeniu pojazdu uwzględniane są koszty naprawy uszkodzeń pojazdu wyłącznie w zakresie określonym w ocenie technicznej, sporządzonej przez HDI lub na zlecenie HDI i będące w związku przyczynowo – skutkowym ze zdarzeniem losowym, za które HDI ponosi odpowiedzialność.

8. Odszkodowanie za naprawę pojazdu ustalane jest w oparciu o normy czasowe oraz ceny części zamiennych, ustalone przez producenta pojazdu – zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, przy zastosowaniu stawki za jedną roboczogodzinę, w wysokości obowiązującej w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki.

9. HDI zastrzega sobie prawo weryfikowania przedstawionych przez ubezpieczającego rachunków i faktur za części i materiały, szczególnie gdy ich wysokość odbiega od kosztów napraw i cen części ustalonych na podstawie danych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax.

10. Odszkodowanie za naprawę pojazdu ustalone na podstawie norm czasowych zawartych w cennikach robocizny, zatwierdzonych przez cech rzemiosł, nie może być wyższe niż koszty naprawy pojazdu określone w oparciu o system Audatex lub Eurotax.

11. W przypadku braku cen części w bazie danych systemu Audatex lub Eurotax przyjmuje się cenę części pojazdu zbliżonego własnościami techniczno-eksploatacyjnymi.

12. Jeżeli do wymiany zakwalifikowano nadwozie lub kabinę pojazdu, do ustalenia odszkodowania przyjmuje się cenę nowego nadwozia (kabiny), pomniejszoną o wartość amortyzacji, obliczonej w wysokości 10 % rocznie, nie więcej niż 75 %. Kwotę amortyzacji ustala się za każdy ukończony miesiąc eksploatacji, przyjmując za początek eksploatacji datę 31 grudnia roku produkcji pojazdu do dnia powstania szkody.

13. O ile nie umówiono się inaczej, przy ustalaniu odszkodowania za części niezbędne do naprawy pojazdu, HDI zmniejsza odszkodowanie o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany. Zużycie eksploatacyjne ustalane jest w zależności od wieku pojazdu, z uwzględnieniem wskaźników przedstawionych w Tabeli nr 1:

WIEK POJAZDU   WSKAŹNIK WARTOŚCI ZUŻYCIA EKSPLOATACYJNEGO

                                    CZĘŚCI ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYMIANY (%)

 

do 5 lat 0 %

powyżej 5 do 8 lat 20 %

powyżej 8 do 10 lat 25 %

powyżej 10 lat 50 %

14. Jeżeli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części zakwalifikowanych do naprawy i ubezpieczający może ten fakt potwierdzić oryginałami rachunków, HDI  ustala wartość zużycia eksploatacyjnego indywidualnie, w zależności od okresu użytkowania pojazdu po wymianie jego części lub elementów, z uwzględnieniem wskaźnika wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany, przedstawionego w Tabeli nr 1.

15. Przy ustalaniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu uwzględnia się stopień jego zużycia eksploatacyjnego.

16. W przypadku nie przedstawienia rachunków lub faktur za naprawę pojazdu HDI dokonuje kosztorysowej wyceny kosztów naprawy i wypłaca odszkodowanie, przyjmując do wyceny:

1) normy czasowe zgodnie z danymi określonymi przez producenta pojazdu, ujętymi w systemie Audatex lub Eurotax,

2) ceny części zamiennych, zgodnie z danymi określonymi przez producenta pojazdu, ujętymi w systemie Audatex lub Eurotax według:

a) 50 % wartości netto dla pojazdów starszych niż 3 lata,

b) 70 % wartości netto dla pojazdów starszych niż jeden rok i nie starszych niż 3 lata,

c) 100 % wartości netto w pierwszym roku eksploatacji pojazdu nowego.

3) w przypadku kosztorysu sporządzanego w oparciu o system Audatex lub Eurotax, stawkę za l roboczogodzinę ustala się na poziomie 60 % wartości netto, obowiązującej w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów danej marki, znajdujących się na terenie działania Oddziału HDI, który likwiduje szkodę.

17. Jeżeli z powodu zakresu uszkodzeń naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, HDI wypłaca odszkodowanie wyliczone jako szkoda całkowita, w wysokości:

1) rzeczywistej straty, a nie kosztów naprawy; rzeczywistą stratą jest różnica wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem i po wypadku, liczona wg cen z dnia ustalenia odszkodowania,

2) wartości rynkowej pojazdu ustalonej według cen z dnia ustalenia odszkodowania, nie wyższej jednak niż suma ubezpieczenia – za zgodą HDI udzieloną na pisemny wniosek ubezpieczającego.

18. Za ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy uznaje się koszty, których wysokość nie przekracza 75 % wartości rynkowej pojazdu w dniu ustalania odszkodowania.

19. Jeżeli koszty naprawy są ekonomicznie nieuzasadnione, odszkodowanie nie może przekroczyć wartości rynkowej pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości.

20. Pozostałościami są nieuszkodzone elementy lub zespoły pojazdu. Wartość pozostałości ustala się zależnie od zużycia eksploatacyjnego.

21. Wartość pozostałości nie jest potrącana w razie przeniesienia na HDI prawa własności uszkodzonego pojazdu lub jego części.

22. Przy ustalaniu odszkodowania HDI uwzględnia wysokość franszyzy integralnej.

23. Jeżeli ubezpieczający uprawniony jest do odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu, odszkodowanie ustalane jest według wartości netto (bez podatku VAT).

24. Jeżeli ubezpieczający zaniży sumę ubezpieczenia pojazdu (lub jego wyposażenia dodatkowego, jeżeli zostało objęte umową ubezpieczenia), to w przypadku zaistnienia szkody odszkodowanie oblicza się na zasadzie proporcji, według wzoru:

25. W przypadku wystąpienia kolejnej szkody, gdy ubezpieczający nie dokona doubezpieczenia pojazdu, wysokość odszkodowania za kolejną szkodę będzie ustalona na zasadzie proporcji według wzoru:

26. Jeżeli pojazd (wyposażenie dodatkowe) w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość rynkową ubezpieczający nie może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich, odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

27. Jeżeli w umowie ubezpieczenia, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty odszkodowania części przenoszącej  wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tegoubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

 

Rozliczenie kosztów naprawy poniesionych za granicą

§ 23

1. Jeżeli uszkodzony za granicą pojazd wymaga naprawy częściowej w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (naprawa prowizoryczna), ubezpieczający ma prawo bez porozumienia z przedstawicielem zagranicznym lub HDI zlecić za granicą naprawę konieczną do kwoty 1 000 euro. Jeżeli uszkodzony za granicą pojazd wymaga naprawy przekraczającej koszt 1 000 euro – wówczas ubezpieczający ma obowiązek skontaktować się z przedstawicielem zagranicznym lub HDI i uzyskać zgodę na przeprowadzenie naprawy. Jeżeli koszty naprawy prowizorycznej, przeprowadzonej w uzgodnieniu z HDI lub zagranicznym przedstawicielem HDI, zostały poniesione bezpośrednio przez poszkodowanego, zwrot tych kosztów następuje w Polsce na podstawie imiennych, oryginalnych rachunków, według zasad określonych w § 24 ust. 9.

2. Jeżeli przeprowadzona za granicą naprawa przekracza zakres niezbędny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza poza upoważnienie udzielone przez HDI lub zagranicznego przedstawiciela HDI, odszkodowanie w tej części jest ustalane i wypłacane według cen obowiązujących w Polsce, według zasad określonych w § 22, chyba że faktycznie poniesione koszty są niższe.

3. Odszkodowanie określone w ust. 1 i 2 nie może przekraczać wartości rynkowej pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania i nie może być wyższe od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania

§ 24

1. HDI wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia ubezpieczonego w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w § 21 ust. 5, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Odszkodowanie wypłaca się ubezpieczonemu.

3. Jeżeli odszkodowanie dotyczy szkody polegającej na kradzieży pojazdu, jego wypłatę HDI uzależnia, z zastrzeżeniem § 4, od przeniesienia prawa własności pojazdu na rzecz HDI wraz ze zwrotem wyrejestrowanego dowodu rejestracyjnego w celu zabezpieczenia roszczeń HDI o zwrot wypłaconego odszkodowania, w przypadku odnalezienia utraconego pojazdu.

4. Jeżeli utracony pojazd został odzyskany po dokonaniu przez HDI wypłaty odszkodowania, na pisemny wniosek ubezpieczonego HDI może zwrócić przejęty pojazd, po dokonaniu przez ubezpieczonego zwrotu całej kwoty wypłaconego odszkodowania, a w przypadku odzyskania pojazdu w stanie uszkodzonym zwrotu części odszkodowania, odpowiednio do wielkości uszkodzeń.

5. HDI wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

6. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 5, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności HDI albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania HDI powinno wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 5.

7. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie HDI nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

8. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, HDI informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

9. Odszkodowanie, niezależnie od miejsca powstania zdarzenia, płatne jest w złotych. Jeżeli w związku ze szkodą powstałą poza granicami Polski wydatki zostały poniesione w walucie obcej, odszkodowanie określane jest w złotych wg średniego kursu walut obcych, ustalanego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

10. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony lub poszkodowany nie zgadza się z ustaleniami HDI, co do odmowy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości, może w terminie 30 dni od daty zawiadomienia złożyć w formie pisemnej odwołanie co do odmowy wypłaty odszkodowania albo co do jego wysokości.

11. Odwołanie, o którym mowa w ust. 10 składa się do jednostki nadrzędnej nad jednostką, która wydała decyzję.

12. Odwołanie, o którym mowa w ust. 10 powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od daty jego złożenia z zastrzeżeniem ust. 13.

13. W przypadku, gdy ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy bądź konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i czynności wyjaśniających, rozpatrzenie odwołania w terminie wskazanym w ust. 10 nie będzie możliwe, składający odwołanie zostanie powiadomiony na piśmie o powodach i przewidywanym terminie rozpatrzenia odwołania, a jego ostateczne rozpatrzenie nie może nastąpić później, niż w terminie 14 dni od daty zakończenia czynności uzasadniających zmianę terminu rozpatrzenia odwołania.

14. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może wytoczyć powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia – według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Roszczenia regresowe (zwrotne)

§ 25

1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty odszkodowania przez HDI roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na HDI do wysokości zapłaconego odszkodowania.

2. Jeżeli HDI wypłaciło tylko część odszkodowania, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami HDI.

3. Nie przechodzą na HDI roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

4. Zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

5. W celu zabezpieczenia praw regresowych, przed wypłatą odszkodowania za szkodę polegającą na utracie pojazdu, ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania HDI:

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty pojazdu, jeżeli została wydana,

2) kluczyków do pojazdu w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,

3) kluczyków/sterowników do urządzeń przeciwkradzieżowych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe

§ 26

1. Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby.

3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów lądowych auto-casco (AC) zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Nr 128/2007 z dnia 16 października 2007 r.

4. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 grudnia 2007 r.

http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/komunikacja_oc_ac_nnw_zk_op.php

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-

You must be logged in to post a comment.