oc, ac, casco, auto casco, autocasco

Leksykon Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) dostępnych na polskim rynku.

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Czerwiec 14th, 2014 at 11:24

UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH – TANIO I PEWNIE

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Formularz uzyskania oferty ubezpieczenia: ubezpieczenia maszyn budowlanych
Jerzy Wyszomirski
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84

Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Dla kogo ubezpieczenie maszyn budowlanych

Ubezpieczenie dotyczy maszyn i urządzeń budowlanych stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia budowlane oraz sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy w czasie eksploatacji, podczas składowania oraz przemieszczania na terenie budowy oraz w innych lokalizacjach. Ochrona może zostać dodatkowo rozszerzona na transport ww. mienia na terenie Polski.

Zakres ubezpieczenia maszyn budowlanych

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn budowlanych, sprzętu, wyposażenia oraz zaplecza budowy.

Dla kogo polisa ubezpieczenia maszyn budowlanych

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych mogą zawrzeć:
• Osoby prawne,
• Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –np. inwestorzy

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia maszyn budowlanych ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny lub urządzenia budowlanego z doliczeniem kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat.

Zapraszamy.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 23rd, 2014 at 10:56

Ubezpieczenia Spółdzielni Mieszkaniowych 2014

Proponujemy ofertę kompleksowego ubezpieczenia dla spółdzielni mieszkaniowych w zakresie:
o kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych
o ubezpieczenie części wspólnej spółdzielni mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
o ubezpieczenie majątku spóldzielni mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
o ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków spółędzielni mieszkaniowej
o ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej spółdzielni mieszkaniowej
o ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz rady nadzorczej

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Przejdź do formularza ofertowego i uzyskaj ofertę: ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowej

Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
Mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych członków spółdzielni

Zakres ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowej w zakresie ubezpieczenia od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

Ubezpieczenie spółdzielni od pożaru i innych zdarzeń losowych części wspólnej

Zakres ubezpieczenia spółdzielni: ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

System ubezpieczenia dla ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych w systemie na sum stałych wg wartości odtworzeniowej nowej z VAT.

Klauzula leeway dla ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych – ograniczenie stosowania zasady proporcji przy zawieraniu ubezpieczeń w systemie sum stałych.

Klauzula ubezpieczenia ryzyka dewastacji dla ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych – objęcie szkód polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie w skutek aktów dewastacji (wandalizmu) w tym elewacji zewnętrznej budynków, drzwi w części wspólnej, kaset przywoławczych wind i domofonów, skrzynek wraz z urządzeniami pomiarowymi, dźwigów osobowych, wyposażenia placów zabaw. Ubezpieczenie obejmuje również szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia.

Klauzula przepięcia dla ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych – objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości.

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej dla ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej.

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych dla ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych – ubezpieczenie obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia spółdzielni mieszkaniowej

Zakres ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowej obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku , aktów dewastacji, uszkodzenia szyb i gablot.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowej
Zakres ubezpieczenia na zasadzie All Risk – od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków spółdzielni mieszkaniowej
Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa członków spółdzielni mieszkaniowej za szkodę na osobie lub w mieniu będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego wyrządzoną Poszkodowanemu czynem niedozwolonym, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółdzielni mieszkaniowej

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spółdzielni mieszkaniowej za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone poszkodowanemu wskutek czynu niedozwolonego lub wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Ubezpieczona działalność w zakresie posiadania, użytkowania i administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi, parkingami, drogami wewnątrzosiedlowymi, chodnikami, podwórkami i gruntami przynależnymi do w/w nieruchomości. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody przepięciowe w mieniu polegające na spowodowaniu zmiany poziomu napięcia roboczego ponad normę w sieci elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego wynikające z działania lub zaniechania ubezpieczającego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej – ubezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, pełniący funkcje w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Za wypadek uważa się zawinione, nieumyślne zachowanie ubezpieczonego, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków nałożonych na nie przez przepisy prawa, albo postanowienia statutu, mieszczące się w zakresie umocowania ubezpieczonego, z zachowaniem obowiązujących w danym przypadku zasad reprezentacji.

Tagi: , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 23rd, 2014 at 07:40

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Proponujemy ofertę kompleksowego ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie:
o kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych
o ubezpieczenie części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
o ubezpieczenie majątku wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
o ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej
o ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wspólnoty mieszkaniowej
o ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz rady nadzorczej

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Przejdź do formularza ofertowego i uzyskaj ofertę: ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej

Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84
Mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych członków spółdzielni

Zakres ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej w zakresie ubezpieczenia od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

Ubezpieczenie wspólnoty od pożaru i innych zdarzeń losowych części wspólnej

Zakres ubezpieczenia wspólnoty: ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

System ubezpieczenia dla ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych w systemie na sum stałych wg wartości odtworzeniowej nowej z VAT.

Klauzula leeway dla ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych – ograniczenie stosowania zasady proporcji przy zawieraniu ubezpieczeń w systemie sum stałych.

Klauzula ubezpieczenia ryzyka dewastacji dla ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych – objęcie szkód polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie w skutek aktów dewastacji (wandalizmu) w tym elewacji zewnętrznej budynków, drzwi w części wspólnej, kaset przywoławczych wind i domofonów, skrzynek wraz z urządzeniami pomiarowymi, dźwigów osobowych, wyposażenia placów zabaw. Ubezpieczenie obejmuje również szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia.

Klauzula przepięcia dla ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych – objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości.

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej dla ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej.

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych dla ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych – ubezpieczenie obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia wspólnoty mieszkaniowej
Zakres ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku , aktów dewastacji, uszkodzenia szyb i gablot.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej
Zakres ubezpieczenia na zasadzie All Risk – od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków wspólnoty mieszkaniowej
Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa członków wspólnoty mieszkaniowej za szkodę na osobie lub w mieniu będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego wyrządzoną Poszkodowanemu czynem niedozwolonym, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone poszkodowanemu wskutek czynu niedozwolonego lub wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
Ubezpieczona działalność w zakresie posiadania, użytkowania i administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi, parkingami, drogami wewnątrzosiedlowymi, chodnikami, podwórkami i gruntami przynależnymi do w/w nieruchomości. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody przepięciowe w mieniu polegające na spowodowaniu zmiany poziomu napięcia roboczego ponad normę w sieci elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego wynikające z działania lub zaniechania ubezpieczającego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej – ubezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady nadzorczej wspólnoty mieszkaniowej, pełniący funkcje w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Za wypadek uważa się zawinione, nieumyślne zachowanie ubezpieczonego, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków nałożonych na nie przez przepisy prawa, albo postanowienia statutu, mieszczące się w zakresie umocowania ubezpieczonego, z zachowaniem obowiązujących w danym przypadku zasad reprezentacji.

Tagi: , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 22nd, 2014 at 13:25

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora – oferta 2014.

Zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich polegających na przygotowaniu ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń transportowych. Jeśli zainteresowany jesteś ofertą ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora przejdź na stronę formularza i podaj dane niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia. Jako broker posiadamy ofertę wszystkich zakładów ubezpieczeń.

Formularza przygotowania oferty znajdziesz na stronie: ubezpieczenia oc spedytora

Osoba kontaktowa w sprawie ubezpieczenia:
Jerzy Wyszomirski – Broker Ubezpieczeniowy
Tel. 22 423 59 38
Tel. 664 723 723
Tax. 22 247 84 84
Mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Ubezpieczenie OC spedytora dedykowane jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie RP oraz poza jej granicami.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, którą ubezpieczony (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Spedytor, wykonując swoją działalność, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji.

Ochroną może zostać objęta odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu:
• Opracowywania instrukcji wysyłkowych,
• Zawierania umów o przewóz i przygotowania dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
• Załadunku i wyładunku przesyłki,
• Kontroli ilościowej i wagowej przesyłek,
• Znakowania przesyłek,
• Pakowania, przepakowywania towarów,
• Zgłaszania przesyłki do ubezpieczenia,
• Zgłaszania przesyłki do odprawy celnej,
• Składowania przesyłek do 30 dni,
• Przygotowania dokumentacji do odprawy celnej.

Suma ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna jest ustalana w umowie i wskazywana w polisie oraz stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna może być ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia.

W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa:
• uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów,
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
• uzasadnione koszty procesu z udziałem ubezpieczonego.

Tagi: , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 22nd, 2014 at 11:55

Ubezpieczenie obowiązkowe OC Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami – na rok 2014

Zapraszamy do skorzystania z jednej z trzech proponowanych ofert ubezpieczenia obowiązkowego dla pośredników nieruchomości:

Informacja telefoniczna/ kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Przejdź do strony z formularzem ubezpieczenia: ubezpieczenia obowiązkowego oc pośrednika w obrocie nieruchomościami
tel. 22 423 59 38
tel. 664 723 723
fax. 22 247 84 84
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl


Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

I. Oferta dla podmiotów, prowadzących działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest to najkorzystniejsza oferta jaką możemy zaproponować dla tej grypy klientów:

Oferta dla sumy gwarancyjnej 25.000 euro:

1. składka roczna dla podmiotów posiadających do 3 osób działających pod nadzorem ubezpieczonego – 340 zł
2. składka roczna dla podmiotów posiadających od 4 do 10 osób działających pod nadzorem ubezpieczonego – 540 zł
3. składka roczna dla podmiotów posiadających od 11 do 25 osób działających pod nadzorem ubezpieczonego – 890 zł

Zniżki od w/w składki:

5% – za kontynuację
10% – za udokumentowany bezszkodowy, minimum 2 letni okres ubezpieczenia w dowolnym towarzystwie.

Zwyżki składki:

5% – płatność w 2 ratach,
10% – płatność w 4 ratach (składka minimalna 500 zł)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 22nd, 2014 at 10:46

Ubezpieczenia obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej dla agencji ochrony mienia i osób – 2014.

Od 1 stycznia 2014 r. każda firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby bez kontynuować działalność, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji ochrony mienia w zakresie określonym w Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.

Oferta ubezpieczenia:
– PZU SA
– CONCORDIA TUW
– ERGO HESTIA SA

Koszt ubezpieczenia agencji ochrony OC już od 1300 zł.

Sumy gwarancyjne:

20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

Wykupienie regresu

Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
Pokrycie kosztów sądowych

Dodatkowo można nabyć klauzulę dodatkowych kosztów postępowania cywilnego, pojednawczego, prowadzenia postępowania sądowego, wynagrodzenia rzeczoznawców, wykonania zarządzenia tymczasowego sądu.

Raty :

Składkę płatna do 12 rat.

Przejdź na stronę i wypełnij formularz ofertowy: ubezpieczenia obowiązkowego agencji ochrony

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Tel: 22 423 59 38
Tel. 664 723 723
Fax: 22 247 84 84
Mail: j.wyszomirski@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tagi: , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 20th, 2014 at 13:47

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego – 2014

Zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich polegających na przygotowaniu ofert ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń transportowych. Jeśli zainteresowany jesteś ofertą Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym lub/i międzynarodowym wypełnij poniższy formularz. Na podstawie podanych danych przygotujemy oferty ubezpieczenia wraz z rekomendacją najkorzystniejszej. Jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń. Obsługa brokerska jest dla Państwa bezpłatna i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Oferta ubezpieczenia jachtów wszystkich ubezpieczycieli dostępna na stronie, tu przejdź do strony: ubezpieczenie oc przewoźnika

Informacja telefoniczna:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax: 22 247 84 84
Przygotujemy następujące oferty: PZU, Warta (dawniej Gerling i HDI), Allianz, Uniqa, InterRisk, Compensa, Generali, Hestia, Gothaer (dawniej PTU).

Korzyści ze współpracy z nami:
– proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia
– przegląd ofert wszystkich ubezpieczycieli
– wybór najkorzystniejszej oferty
– szybka wysyłka polisy w formie elektronicznej
dostarczenie oryginałów do siedziby ubezpieczonego lub możliwy odbiór osobisty w placówce ubezpieczyciela
Ubezpieczenie kabotażowe. Przygotowujemy oferty ubezpieczeń w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec oraz przewozów kabotażowych na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pomagamy zawrzeć ubezpieczenie kabotażowe w przypadku gdy aktualny ubezpieczyciel tego nie oferuje. Oferujemy również ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów poniżej 3,5 t.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego. Poza typową odpowiedzialnością cywilną kontraktową przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów przewozu oferujemy możliwość rozszerzenia odpowiedzialności i szereg klauzul:

– Klauzula postoju pojazdu
– Klauzula rażącego niedbalstwa
– Klauzula przekroczenia przepisów
– Klauzula kosztów dodatkowych
– Klauzula kosztów utylizacji i likwidacji uszkodzonej przesyłki
– Klauzula szkód podczas przeładunku
– Klauzula załadunku i rozładunku oraz rozmieszczenia i mocowania
– Klauzula szkód w paletach, platformach, kontenerach
– Klauzula braku badania technicznego oraz prawa jazdy i świadectwa kw. kierowcy
– Klauzula szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu i środków odurzających
– Klauzula podwykonawców oraz przewoźników dalszych (sukcesywnych)
– Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej (fałszywemu przewoźnikowi)
– Klauzula niewłaściwego wykorzystania dokumentów przewozowych
– Klauzula szkód finansowych
– Klauzula kosztów obrony prawnej i koszty sądowe
– Klauzula kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
– Klauzula szkód powstałych w przewożonych materiałach niebezpiecznych ADR
– Klauzula szkód powstałych w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru
– Klauzula szkód powstałych w żywych zwierzętach podczas ich przewozu
– Klauzula szkód powstałych w skutek rabunku

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 20th, 2014 at 10:28

Ubezpieczenia jachtów – sezon 2014

Sezon jachtowy właśnie się rozpoczyna. Analogicznie jak w zeszłym roku również w tym ubezpieczenia jachtów oferuje: PZU SA, TUiR Warta SA, TU Allianz Polska SA oraz Gothaer TU SA (dawne PTU SA). Pozostali ubezpieczyciele funkcjonujący na polskim rynku nie zaoferowali w masowej sprzedaży ubezpieczenia jachtów.

Na rok 2014 niestety wielkich zmian w kwestii ubezpieczeń nie będzie. PZU nadal oferuje ubezpieczenie OC użytkownika jachtu, Jacht Casco, ubezpieczenie jachtu w transporcie oraz ubezpieczenie NNW użytkowników jachtu, jednak bez możliwości wykupienia dość wysokiego udziału własnego. Podobnie jest w przypadku Warty, która jednak nie posiada w pakietowej ofercie ubezpieczenia NNW użytkowników. Allianz natomiast posiada w swojej ofercie Jacht Casco. Gothaer jako jedyny posiada pełny zakres ubezpieczenia z możliwością wykupienia udziału własnego.

Odnośnie kosztu ubezpieczenia to większość ubezpieczycieli pozostawiło stawki na dotychczasowym poziomie. Jedynym wyjątkiem jest Gothaer, który wprowadził specjalny roczny pakiet ubezpieczenia. Oferta ta jest dość atrakcyjna, posiada najszerszy zakres ubezpieczenia oraz możliwość zastosowania zerowych udziałów własnych ( przykładowo oferta PZU posiada udział własny w wysokości 15% lub 25% uzależniony od rodzaju szkody a Warta udział własny na poziomie 10% nie mniej niż 600 zł), jest również na ogół najkorzystniejsza cenowo . Gothaer ponadto jest jednym z nielicznych ubezpieczycieli ferujących w ramach ubezpieczenia jachtu ubezpieczenie silnika przyczepnego od kradzieży oraz możliwość ubezpieczenia łodzi RIB i skuterów wodnych. Niestety oferta ograniczona jest jedynie do akwenów śródlądowych Polski, co jest niewątpliwie jej minusem.

Na rynku dostępne są również informację o zagranicznych zakładach ubezpieczeń lub pośrednikach oferujących ubezpieczenia zagranicznych ubezpieczycieli nie posiadających w Polsce swych przedstawicielstw. Warto, jednak sprawdzić, czy firma taka posiada notyfikację w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz rozważyć kwestię uciążliwości likwidacji szkód w przypadku zakładów ubezpieczeń nie posiadających w Polsce swoich oddziałów. Ponadto w przypadku kwestii spornych problematyczne staje się dochodzenie swoich praw na drodze sadowej.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Oferta ubezpieczenia jachtów wszystkich ubezpieczycieli dostępna na stronie, tu przejdź do strony: ubezpieczenia jachtów

Informacja telefoniczna:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax: 22 247 84 84

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 19th, 2014 at 13:37

Ubezpieczenia jachtów – sezon 2014

Przygotowanie oferty ubezpieczenia jachtów. Aby uzyskać ofertę ubezpieczenie Jachtów wypełnij formularz. Automatycznie otrzymasz potwierdzenie a następnie oferty. W przypadku akceptacji jednej z nich, polisę otrzymasz mailem a oryginał wysłany zostanie na Twój adres korespondencyjny.

Więcej informacji dostępne na stronie: tu strona z ofertą ubezpieczenia jachtów
Kontakt w sprawie ubezpieczenia:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax. 22 247 84 84

Jaką ofertę otrzymasz?

Współpracujemy z wszystkimi zakładami ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń jachtów oferta nasza ukierunkowana jest na następujące zakłady ubezpieczeń: PZU SA, TUIR Warta SA, TUIR Allianz Polska SA, TU Gothaer SA (dawne PTU SA).

Nasze oferty dotyczą towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się na liście Krajowego Nadzoru Finansowego. Stanowi to gwarancje rzetelności.

Sprawdź czy twój dotychczasowy ubezpieczyciel jest na tej liście: lista KNF zakładów ubezpieczeń.

Do kogo jest skierowana oferta?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które interesują się żeglarstwem i posiadają lub użytkują jachty, przeznaczone do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach RP, terytorialnych wodach morskich oraz wodach międzynarodowych.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

W zależności od ubezpieczyciela przedmiotem ubezpieczenia Jacht Casco mogą być śródlądowe lub morskie jachty żaglowe, jachty motorowe, skutery wodne, łodzie RIB wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe. W przypadku niektórych ubezpieczycieli umową ubezpieczenia może być również objęte mienie osobiste członków załogi. W przypadku części ubezpieczycieli ubezpieczenie może obejmować silnik przyczepny oraz okres zimowania.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu (OC użytkownika jachtu/ OC skippera/ OC kapitana) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody. Ubezpieczenie może obejmować eksploatację jachtów w celach turystycznych, sportowych, szkoleniowych, komercyjnych (w tym czarter), podczas udziału w regatach jak i na okres wyłączenia jachtu z eksploatacji, oraz transport.

Istniej również możliwość objęcia ubezpieczeniem jednostek floty handlowej, rybackiej, ratowniczej oraz obsługi portów. Zabezpiecza ich przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jest ubezpieczeniem, którego przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego powstałych w okresie użytkowania jachtu. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi ustalana jest w porozumieniu z ubezpieczającym, zazwyczaj wynosić: 5.000zł, 10.000zł lub 20.000zł.

Jaki okres ubezpieczenia?

Polisę ubezpieczenia jachtu można zawrzeć na okres roczny lub krótszy. W przypadku polis rocznych istnieje możliwość płatności ratalnej.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 19th, 2014 at 12:57

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Biur Rachunkowych na 2014 – składka roczna od 180 zł. Aktualnie jest to najkorzystniejsza oferta na rynku.

Proponujemy ofertę nowego ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego biur rachunkowych. Proponowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodne jest z treścią Rozp. Min. Fin. z 16 grudnia 2008. Spełnia zatem wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub/i czynności doradztwa podatkowego.

Do wybory trzy sumy gwarancyjne zgodne z treścią w/w Rozporządzenia, uzależnione od zakresu wykonywanych czynności:

– suma gwarancyjna 5 tys. euro – dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego, składka od 180 zł,
– suma gwarancyjna 10 tys. euro – dla biur prowadzących księgi rachunkowe, składka roczna od 270 zł
– suma gwarancyjna 15 tys. euro – dla biur prowadzących czynności doradztwa podatkowego i księgi rachunkowe, składka roczna od 450 zł

Gwarantujemy:

– prostym i łatwym zawarciem umowy ubezpieczenia (polisa w formie elektroniczne w 24h/oryginał przesyłany przesyłką poleconą lub pozostawiony do odbioru w placówce ubezpieczyciela)
– minimalnymi stawkami zarówno dla podmiotów stowarzyszonych jak i niestowarzyszonych
– płatnością ratalną
– specjalną zniżką przy zakupie przez internet
– możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Formularz uzyskania oferty ubezpieczenia: ubezpieczenia biur rachunkowych

tel. 664 723 723
tel. 22 423 59 38
fax. 22 247 84 84

Portal: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Informacja prawna:

Obowiązek ubezpieczenia biur rachunkowych określony został treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługos prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -