Ubezpieczenia transportowe na kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - WYLICZ I PORÓWNAJ SKŁĄDKĘ DLA:
FIRMY EVENTOWEJ
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl  czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212Uzyskaj ofertę ubezpieczenia:

Ubezpieczenia do uzyskania licencji Przewoźnika Drogowego
Ubezpieczenia Cargo Krajowe
Ubezpieczenia Cargo Międzynarodowe
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OC) krajowe
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OC) Międzynarodowe
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (OC)


Podstawy prawne transportu i spedycji


Jak każda gałąź gospodarki tak również TRANSPORT jak i ubezpieczenia transportowe podlega różnym normom prawnym. Powstanie prawa normującego transport było wynikiem roli jaką spełniał i spełnia on w życiu społecznym i gospodarczym każdego kraju. Stały wzrost produkcji i wymiany, jak również wzrastająca potrzeba zaspokojenia coraz większych potrzeb materialnych , kulturalnych i społecznych spowodowały konieczność prawnej regulacji działalności prowadzonej w tym zakresie. Prawem nadrzędnym jest tu Prawo Transportowe, w swym charakterze nie stanowiące odrębnej gałęzi prawa, lecz mające charakter złożony , obejmujący swym obszarem elementy należące do różnych dziedzin . Nie stanowi ono jednego zwartego systemu norm lecz obejmuje różne zespoły przepisów odnoszące się do poszczególnych gałęzi transportu , a mianowicie:

 • prawo kolejowe
 • prawo transportu drogowego
 • prawo lotnicze
 • prawo morskie
 • prawo żeglugi śródlądowej
 • prawo pocztowe
 • prawo odnoszące się do przewozu w transporcie kombinowanym (mieszanym,multimodalnym)

Poniżej przedstawiona zostanie klasyfikacja przepisów prawnych. Wynika ona z różnorodności problematyki jaką obwarowany jest transport. W podziale tym wyodrębniamy dwie podstawowe gałęzie prawa ; Prawo Cywilne i Prawo Administracyjne.

Prawo cywilne - stanowi podstawowy trzon przepisów regulujących działalność transportu. Wyodrębnia w swym zakresie przepisy normujące stosunki między przedsiębiorstwami transportowymi a ich klientami (usługobiorcami). Obejmuje więc swym obszarem również przepisy regulujące umowę przewozu. Zbiór tych praw to Kodeks Cywilny. Podstawowym celem Kodeksu Cywilnego jest ustalenie generalnych zasad prawnych. Należy jednak pamiętać, iż przepisy kodeksu posiadają charakter subsydialny (posiłkowy) tzn. wchodzą w zastosowanie tylko i wyłącznie wtedy, gdy zagadnienie to nie jest inaczej uregulowane w przepisach specjalnych, odnoszących się do poszczególnych rodzajów transportu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stwarzają wzorcową konstrukcję umowy przewozu, do której przepisy specjalne wprowadzają jedynie odchylenia.

Prawo administracyjne - odnosi się, jak sama nazwa wskazuje do problematyki zagadnień administracyjnych, czyli bezpośrednio do zagadnień związanych z organizacją i uprawnieniami placówek administracyjnych, w tym również transportowych. W związku z powyższym należy tu wspomnieć przepisy regulujące :

 • organizację transportu
 • kwestię uprawnień do prowadzenia działalności transportowej
 • podział zadań między różne gałęzie transportu

Przepisy te mają na celu stworzenie ram prawnych dla działalności transportowej. Należy nadmienić , iż przepisy administracyjne są odmienne dla poszczególnych gałęzi transportu, jest to zresztą całkowicie zrozumiałe z powodu szerokiego wachlarza możliwości przemieszczania towaru jaki daje nam dzisiejsza rzeczywistość. Nie ma więc wspólnych przepisów administracyjnych dla różnych gałęzi transportu.

Przepisy uzupełniające

Dodatkowe normy prawne odnoszące się do poszczególnych dziedzin transportu.

 • COTIF - konwencja o międzynarodowym przewozie kolejowym z 1980r. (convention relative aux transports internationaux ferroviaires)
 • CIM - konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (convention internationale concernant le transport des merchandises par chemins de fer)" Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami" (załącznik A do COTIF z 1980r.)
 • CIV - konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (convention internationale concernante le transport des voyageurs et des bagages )
 • DKD - ustawa o przewozie przesyłek i osób kolejami,( będąca częścią prawa przewozowego)
 • REGULAMIN PSK Regulamin przewozu przesyłek przez Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej ( Ministerstwo Transportu 1984)
 • SMGS - umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej, ( Ministerstwo Transportu 1984)
 • SMPS - umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji osobowej(Ministerstwo Transportu 1984)
USTAWA
 • z dnia 15 listopada 1984r - Prawo przewozowe
 • z dnia 27 listopada 1961 r - o transporcie drogowym i spedycji krajowej


Czytaj dalej o Ubezpieczeniach Transportowych ...


STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA