Ubezpieczenie OC Zarządu "D&O" na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - PODAJ DANE I UZYSKAJ OFERTĘ.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Jurek - 22449212
Uzyskaj ofertę ubezpieczenia:

Formularz oferty ubezpieczenia.
Opis oferty ubezpieczenia.
Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych IPO (Initial Public Offering) lub POSI (Public Offering of Securities Insurance). Czy opłacona składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów spółki wymienionej jako Ubezpieczający oraz spółek zależnych stanowi przychód tych osób?

UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW ZARZĄDU "D&O" - ZAMAWIAM OFERTĘ

W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia "D&O - directors and officers" prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Oferty wskazanych Towarzyst Ubezpieczeniowych prześlemy na podany adres maila.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OPISEM UBEZPIECZENIA

Uzupełnij poniższe dane :


Nazwa Firmy:               

Forma działalności:       

Adres siedziby:             

Dominująca działalność: 

NIP:          

REGON:    

E-mail :      

tel.:           

Rok rozpoczęcia działalności:

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok
Łączna liczba wyemitowanych akcji / udziałów:

Łączna liczba akcjonariuszy / udziałowców:     

Liczba akcji wyemitowanych wg typu (w
pakietach: uprzywilejowanych, zwykłych, itp.):   

Czy spółka jest notowana na giełdzie:     TAK      NIE

jeśli tak, to proszę podać:

Gdzie:     

Od kiedy:

Wartość jednej akcji: nominalna (w chwili wprowadzenia):

Wartość obecna jednej akcji:

Łączna ilość akcji znajdujących się w obrocie na giełdzie:

Proszę wymienić akcjonariuszy posiadających więcej niż 15% akcji spółki:

Czy spółka jest w trakcie wykupu innej firmy lub fuzji z inną firmą, bądź rozważa taką możliwość:     TAK      NIE

jeśli TAK, to proszę podać szczegóły:

Czy ten zamiar jest przedstawiony udziałowcom / akcjonariuszom do zatwierdzenia:     TAK      NIE

Czy spółka posiada udziały lub akcje innych spółek:     TAK      NIE

jeśli TAK, to w jakich spółkach i w jakiej wysokości:

Czy w stosunku do spółki jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze:     TAK      NIEInformacje o ubezpieczonym (proszę wypełnić dla każdego Aplikanta na osobnym kwestionariuszu)

Imię i nazwisko:

Adres:

Funkcja pełniona przez Ubezpieczonego, zakres obowiązków oraz od kiedy są one pełnione:

Posiadane kwalifikacje zawodowe:

Funkcje pełnione w poprzednich dwóch zakładach pracy wraz z zakresem odpowiedzialności:Czy wnioskodawca był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych:     TAK      NIE

Jeśli, TAK, proszę o szczegóły:

nazwę Ubezpieczyciela:

Czas na jaki zawarto umowę:

Ilość i wartość roszczeń:

Charakterystyka (opis) zgłoszonych roszczeń:

Wysokość wypłaconych odszkodowań:

Czy spółka ubezpieczona jest w zakresie innych ryzyk:     TAK      NIE

jeśli TAK, to proszę wymienić rodzaje ubezpieczeń oraz firmy ubezpieczeniowe:

Czy którykolwiek członek zarządu wie o jakimkolwiek zdarzeniu, które mogłyby doprowadzić do roszczenia w przypadku ważności polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych:     TAK      NIE

jeśli TAK, podać szczegóły:

Czy przeciwko któremukolwiek z członków zarządu lub członków rady nadzorczej jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie sądowe, które mogłoby skutkować roszczeniem z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej:     TAK      NIE

jeśli TAK, to proszę podać szczegóły:Przewidywana wysokość dochodu brutto Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia: PLN

Wysokość obrotów spółki w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia: PLN

Planowana wielkość obrotów w okresie ubezpieczenia: PLN

Proponowana wysokość sumy gwarancyjnej: PLN

Proponowana wysokość udziałów własnych w każdej szkodzie rzeczowej: PLN

Informujemy, iż w celu przedstawienia oferty może zaistnieć konieczność uzyskania następujących dokumentów:
  • Aktualny wypis z KRS
  • Bilanse za okres 3 lat
  • Rachunki zysków i strat za okres 3 lat
  • CV każdego z zainteresowanych ubezpieczeniem (Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej

W razie konieczności skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o dosłanie tych dokumentów. Nie jest to jednak warunek obligatoryny we wszystkich towarzystwach.


STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA