Zamów Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Agencji Ochrony Mienia - na 2017 rok.

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
OFERTY UBEZPIECZYCIELI: PZU SA - CONCORDIA POLSKA TUW - ERGO HESTIA SA
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY              KROK 1 - WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO OC DLA PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38 lub 664 723 723
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
Zakres ubezpieczenia dla każdego ubezpieczyciela określa:

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2013r, Poz. 1550).Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Agencji Ochrony Osób i Mienia

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (OC obowiązkowe Agencji Ochrony Mienia), zapraszamy do składania zapytań w zakresie uzyskania oferty ubezpieczenia.

Aby uzyskać oferty prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Dołożymy wszelkich starań by w oparciu o zawarte tam informacje przygotować dla Państwa oferty ubezpieczenia. Propozycje ubezpieczenia otrzymacie Państwo mailem w tym samym dniu roboczym. Po wyborze i akceptacji oferty polisę prześlemy w formie elektronicznej mailem a oryginał wysłany zostanie na wskazany adres korespondencyjny (istnieje możliwość osobistego odbioru polisy w placówce ubezpieczyciela lub naszej siedzibie). Płatność składki dokonywana jest bezpośrednio na konto ubezpieczyciela wskazane w polisie.

Osoba kontaktowa:

Jerzy Wyszomirski - Broker Ubezpieczeniowy
tel. 22 423 59 38
tel. 664 723 723

Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

 • PZU SA
 • - specjalna preferencyjna oferta ubezpieczenia. Najniższe stawki na rok.

  Szeroki zakres ryzyk dodatkowych w ofercie PZU:

  • I. Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej w wyniku rażącego niedbalstwa
  • II. Klazula dodatkowych kosztów postępowania cywilnego, pojednawczego, prowadzenia postępowania sądowego, wynagrodzenie rzeczoznawców, wykonania zarządzania tymczasowego sądu

 • CONCORDIA TUW
 • ERGO HESTIA SA
Sumy gwarancyjne:
 • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
 • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
 • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
 • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.
Założenia produktowe:
 • dodatkowe zniżki
 • płatność ratalna
 • szeroki zakres klauzul dodatkowych
Korzyści:
 • współpraca ze wszystkimi ubezpieczycielami
 • proste i łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC
 • monitoring rynku i uzyskanie możliwie najkorzystniejszych ofert w roku kolejnym
 • pomoc w procesie likwidacji szkód

Uwaga!
Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych. Nie wysyłaj formularza z pustymi polami! Jeśli podałeś wszystkie dane otrzymasz za chwilę mail z potwierdzeniem przygotowywania oferty.

Uzupełnij poniższe dane :

Nazwa Firmy (ubezpieczającego):   

Adres siedziby:   

NIP:            REGON:       

E-mail :     tel.:   

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

Data rozpoczęcia działalności w zakresie ochrony osób i mienia:      

Roczny obrót netto w ostatnim roku obrotowym: pln

Czy wykonywany jest konwój gotówki: tak nieLiczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:

Liczba szkód w okresie ostatnich 3 lat ubezpieczenia:      

Łączna kwota wypłat:   PLN

Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:  

Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty tak nie

Upoważniam brokera ubezpieczeniowego Jerzy Wyszomirski - Broker Ubezpieczeniowy (nr licencji 1804/2012) do przygotowania oferty ubezpieczenia w oparciu o podane powyżej dane:       

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z ochroną osób i mienia.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego po cofnięciu koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

2) polegających na zapłacie kar umownych;

3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru;

4) wyrządzonych przez ubezpieczonego jego pracownikom oraz osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia;

5) polegających na powstaniu czystych strat finansowych.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, jest zależna od osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC rocznego obrotu netto przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, i wynosi równowartość w złotych:

1) 20 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;

2) 25 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;

3) 40 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;

4) 50 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

2. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia albo nie prowadził takiej działalności w ostatnim roku obrotowym, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 20 000 euro.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.
STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEłNOMOCNICTWA