Ubezpieczenia OC członków zarządu na www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów spółki.
REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - UZYSKAJ OFERTĘ UBEZPIECZENIA
OC CZŁONKÓW ZARZĄDU, OC RADY NADZORCZEJ I PROKURENTÓW
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl  czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212Uzyskaj ofertę ubezpieczenia:

Formularz oferty ubezpieczenia.
Opis oferty ubezpieczenia.
Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych IPO (Initial Public Offering) lub POSI (Public Offering of Securities Insurance).
Czy opłacona składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów spółki wymienionej jako Ubezpieczający oraz spółek zależnych stanowi przychód tych osób?


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych D&O - directors and officers, OC członków zarządu.

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie D&O?

Ubezpieczenie D&O przeznaczone jest dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed stratami finansowanymi spowodowanymi decyzjami osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie. Działania osób takich jak: członkowie zarządu, rad nadzorczych, prokurentów i pełnomocników spółek mają wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Ubezpieczającym i Ubezpieczonym jest więc sama spółka. Polisa D&O chroni spółkę przed skutkami błędnych decyzji władz spółki, w tym przed roszczeniami akcjonariuszy lub udziałowców a także osób trzecich poszkodowanych wskutek tych decyzji. Ubezpieczenie zawierane jest również na rzecz pozostałych osób mających wpływ na całokształt funkcjonowania spółki np. dyrektorów.

Polisa OC członków zarządu powinna być uzupełnieniem umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.

Regulacje prawne:

 • kodeksem spółek handlowych
 • umowa lub statut spółki
 • regulaminem spółki kapitałowej
 • inne przepisy regulujące odpowiedzialność członków władz lub dyrekcji

Odpowiedzialność zarządu.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (art. 470-490 dla spółek akcyjnych i art. 290-306 dla spółek z o.o.), członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną a nawet karną za szkody wyrządzone spółce. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych wobec spółki i osób trzecich wynika także z przepisów kodeksu cywilnego (art. 415). Polisa D&O nie chroni oczywiście przed odpowiedzialnością karną, jednak w przypadku szkód finansowych działa w interesie zarówno spółki jak i kadry zarządzającej. Wypłata odszkodowania powoduje, że członkowie zarządu nie odpowiadają majątkiem osobistym, spółka zaś uzyskuje pewność, że szkoda zostanie pokryta nawet wtedy, gdy jej wielkość przekracza zdolności kompensacyjne osoby odpowiedzialnej.

Jakie zdarzenia objęte są ochroną.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu D&O ma chronić osoby ubezpieczone przed koniecznością osobistego ponoszenia materialnego ciężaru roszczeń kierowanych przez osoby poszkodowane (akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów, wierzycieli) do członków władz spółki, w związku z ich nieprawidłowym zachowaniem lub bezczynnością, w sytuacji, gdy określone działanie jest wymagane. Problem ten zostaje dzięki ubezpieczeniu przerzucony na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC członków zarządu nie tylko obejmuje ochroną osoby trzecie, chroni także własną spółkę. Ubezpieczenie D&O chronią przed sytuacjami, w których szkoda nastąpiła na skutek braku należytej staranności, poprzez:

 • naruszenie zaufania
 • przekroczenie umocowania
 • działanie na szkodę spółki
 • złożenie fałszywego oświadczenia lub oświadczenia wprowadzającego w błąd
 • naruszenie praw pracowniczych itp.

Do zakresu ochrony zaliczamy skutki złych decyzji, a czasem nawet efekty samych wypowiedzi, które spowodować mogą na przykład spadek wartości akcji. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wyłącza jednak wina umyślna. Do przedmiotowego zakresu ubezpieczenia należą na przykład roszczenia akcjonariuszy z tytułu spadku wartości akcji na skutek błędnych prognoz, straty handlowe, błędy podczas fuzji i przejęć (np. zaniżenie wartości firmy), nieprawidłowe inwestycje kapitałowe, wprowadzenie w błąd akcjonariuszy co do przewidywanych zysków itp.

Konstrukcje polis.

Funkcjonują powszechnie dwie konstrukcje umów ubezpieczenia D&O (OC członków władz spółek kapitałowych):

 • polisy imienne, w której ochroną ubezpieczeniową objęci są członkowie zarządu bez względu na skład personalny. W konsekwencji wszelkie zmiany osobowe, jakie zajdą nie powodują wygaśnięcia ubezpieczenia
 • polisy bezimienne, w której imiennie wskazane są osoby ubezpieczone. Tym samym ochrona ubezpieczeniowa uzależniona jest od niezmienności składu osobowego.

Jedną polisą może być objęty cały organ, bądź jego poszczególni członkowie mogą mieć swoje polisy indywidualne. Najchętniej przyjmowaną są jednak przez Ubezpieczycieli, ubezpieczenia gwarantujące ubezpieczenie wszystkich członków organu spółki, gdyż najczęstszymi przypadkami będzie wspólne wyrządzenie szkody (kodeks spółek handlowych mówi, że członkowie władz spółki ponoszą odpowiedzialność solidarną co oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna i aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy pozostają zobowiązani).

Ubezpieczenie D&O posiadają w swej ofercie:

 • TuiR WARTA, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje menedżerów, jest rozciągnięta również na dyrektora finansowego w sytuacji gdy np. została mu udzielona prokura w spółce
 • Ergo Hestia, Generali, AIG, Allianz i PZU, które oferują ubezpieczenie OC członków władz spółek kapitałowych (zarząd, rada nadzorcza, członkowie komisji rewizyjnej oraz prokurenci wpisani do KRS spółki)
 • Chubb, XL Insurance Group, czy ACE European Group, Chartis Europe SA, Leadenhall, Lloyd's

Okres ubezpieczenia. Polisa zawierana jest z reguły na jeden rok.

Suma ubezpieczenia.

Ustalana jest indywidualnie. Zazwyczaj im większa spółka tym wyższa jest również suma ubezpieczenia. W polskich zakładach ubezpieczeń wartość sum ubezpieczenia standardowo zawiera się w przedziale od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Bardzo różna jest wysokość sum gwarancyjnych - przeciętnie kształtują się na poziomie 5-10 mln zł, choć bywają kilka, a nawet kilkadziesiąt razy wyższe. Najwyższe sumy gwarancyjne na polskim rynku dotyczą głównie sektora dużych przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.

Wysokoœć składki.

Analizowane są wnikliwie dokumenty finansowe przedsiębiorstwa, zarówno te, które przedstawiają obecny stan finansów, jak i te sprzed kilku lat, które mówią o historii spółki. Firma ubezpieczeniowa sprawdza między innymi, czy w przeszłości pojawiały się jakieś roszczenia wobec członków zarządu oraz czy spółka toczyła procesy z pracownikami. Badane są powiązania kapitałowe przedsiębiorstwa. Analizowane jest też doświadczenie członków zarządu, jak również dane o pozycji firmy na rynku oraz jej plany rozwoju.Warunki samego ubezpieczenia negocjowane są w zależności od okresu działalności spółki na rynku, jej historii finansowej i obecnej sytuacji ekonomicznej. Przy szacowaniu wysokości składki bierze się pod uwagę czynniki takie jak: wielkość aktywów, branża, dotychczasowa szkodowość, suma ubezpieczenia.

Przy sumie gwarancyjnej na poziomie 10 000 000 zł wysokości składek wahają się od kilku tysięcy złotych dla małych spółek produkcyjno-handlowych do nawet 20-30 tys. dla spółek o obrocie na poziomie kilkuset milionów złotych.

Wysokość odszkodowania.

Wysokość odszkodowania jest kwotą ustaloną w drodze ugody, lub na podstawie wyroku sądowego. Odszkodowanie pokrywa także obsługę prawną, koszty obrony i postępowania przygotowawczego.
STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA