Ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych na kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY    

REGULAMIN       LIKWIDACJA SZKÓD       SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY       OPIS TOWARZYSTW       UŻYTECZNE LINKI       PRZEPISY PRAWNE       WKRÓTCE       PŁATNOŚĆ SKŁADKI       FAQ       MAPA STRONY       W BUDOWIE:( RANKING TOWARZYSTW )              KROK 1 - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA. OFERTĘ WSKAZANYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ OTRZYMASZ MAILEM.
Infolinia tel. 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41
E-mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl   czynna 8.00 - 18.00
  GG : Magda - 5428981   GG : Paweł - 1097234   GG : Jurek - 22449212


Czy w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym lokator powinien ubezpieczyć mury?

Osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może zawrzeć ubezpieczenie tego lokalu i przysługuje jej prawo do odszkodowania z tytułu zaistniałej szkody ...(czytaj dalej)

Czy składka ubezpieczenia OC stanowi przychód dla członka zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli ubezpieczenie i kwota składki nie jest przypisana konkretnej osobie z nazwiska i imienia ?

Spółdzielnia Mieszkaniowa podpisała umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółdzielni mieszkaniowe, czyli członków Zarządu i rady nadzorczej. Umowa ubezpieczenia zawarta jest na ogólną kwotę bez imiennego wykazu członków Zarządu i rady nadzorczej, na okres jednego roku. (czytaj dalej)

Czy opłaty za ubezpieczenie mieszkań pobierane wraz z czynszem są zwolnione od VAT?

Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej odpowiedzi zawartej w piśmie nr PP-443/1/04 z dnia 31.05.2004 r. :(czytaj dalej)

Niebezpieczne nierówności chodnika - zasadność odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na nierównych płytach chodnikowych przed siedzibą pewnej spółdzielni mieszkaniowej potknęła się kobieta. Na skutek upadku mocno się potłukła. Spółdzielnia posiadała polisę OC w TU X. Ubezpieczyciel odmówił wzięcia odpowiedzialności za zdarzenie, ponieważ (czytaj dalej)

Ubezpieczenia Spółdzielni Mieszkaniowych
Ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych

Ten rodzaj ubezpieczenia wymaga zawsze indywidualnej kwotacji. W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Oferty wskazanych Towarzyst Ubezpieczeniowych prześlemy mailem.Uwaga! Warunkiem umożliwiającym przedstawienie oferty jest podanie wszystkich wymaganych danych.

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Proponujemy ofertę wielu towarzyst w zakresie:
  • kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańców od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie części wspólnej spółdzielni mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie majątku spółdzielni mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym członków spółdzielni mieszkaniowej
  • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej spółdzielni mieszkaniowej
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej oraz rady nadzorczej


Uzupełnij poniższe dane :

Nazwa Spłdzielni Mieszkaniowej :   

Adres siedziby:   

NIP:            REGON:       

E-mail :     tel.:   

Data początku ubezpieczenia:    dzień    miesiąc    rok

Suma ubezpieczenia budynków :     PLN

Liczba budynków :     PLN

Suma ubezpieczenia OC :     PLN

Suma ubezpieczenia OC Zarządu wspólnoty :     PLN

Ilość osób w składzie Zarządu :Rok budowy osiedla Liczba klatek schodowych

Czy były prowadzone remanenty w przeciągu trzech lat: TAK NIE

jeśli TAK to jakie :Czy są aktualne w wszystkie odbiory / przeglądy techniczne: TAK NIE

M/KW powierzchnia użytkowa mieszkalna

M/KW powierzchnia użytkowa lokali użytkowych

M/KW powierzchnia użytkowa piwnic

M/KW powierzchnia użytkowa garaży

LICZBA lokali mieszkalnych

LICZBA lokali użytkowych

LICZBA miejsc garażowych

LICZBA piwnic

LICZBA wind

WARTOŚĆ PLN wind

LICZBA węzłów cieplnych

WARTOŚĆ PLN węzłów cieplnychInne środki trwałe :

hydrofornie, przepompownie
ogrodzenia, bramy, furtki
altany śmietnikowe, budynki ochrony
domofony
lampy oświetleniowe   Liczba lat ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania:
   Liczba szkód w ostatnim roku ubezpieczenia:      
   Łączna kwota wypłat:   PLN

Nazwa aktualnego/poprzedniego zakładu ubezpieczeń:  Cena ubezpieczenia z roku ubiegłego:   pln
(*pole nieobowiązkowe, jeśli nie było szkód postaramy się uzyskać ofertę korzytsniejszą niż ta z roku ubiegłego)


Oświadczam, że podane powyżej dane i informacje są prawdziwe oraz, że nie zostały zniekształcone ani pominięte jakiekolwiek istotne fakty tak nie


Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych członków spóldzielni

Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.


Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych części wspólnej

Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.

System ubezpieczenia w systemie na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej nowej z VAT.

Klauzula leeway - ograniczenie stosowania zasady proporcji przy zawieraniu ubezpieczeń w systemie sum stałych.

Klauzula ubezpieczenia ryzyka dewastacji - objęcie szkód polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie w skutek aktów dewastacji (wandalizmu) w tym elewacji zewnętrznej budynków, drzwi w części wspólnej, kaset przywoławczych wind i domofonów, skrzynek wraz z urządzeniami pomiarowymi, dźwigów osobowych, wyposażenia placów zabaw. Ubezpieczenie obejmuje również szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia.

Klauzula przepięcia - objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości.

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej.

Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych - ubezpieczenie obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.


Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia spółdzielni

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku , aktów dewastacji, uszkodzenia szyb i gablot.


Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zakres ubezpieczenia na zasadzie All Risk - od wszystkich ryzyk.


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków spółdzielni

Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa członków spółdzielni za szkodę na osobie lub w mieniu będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego wyrządzoną Poszkodowanemu czynem niedozwolonym, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółdzielni, członków zarządu i rady nadzorczej

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spółdzielni za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone poszkodowanemu wskutek czynu niedozwolonego lub wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Ubezpieczona działalność w zakresie posiadania, użytkowania i administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi, parkingami, drogami wewnątrzosiedlowymi, chodnikami, podwórkami i gruntami przynależnymi do w/w nieruchomości. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody przepięciowe w mieniu polegające na spowodowaniu zmiany poziomu napięcia roboczego ponad normę w sieci elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego wynikające z działania lub zaniechania ubezpieczającego.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - bezpieczonymi są członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, pełniący funkcje w okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Za wypadek uważa się zawinione, nieumyślne zachowanie ubezpieczonego, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków nałożonych na nie przez przepisy prawa, albo postanowienia statutu, mieszczące się w zakresie umocowania ubezpieczonego, z zachowaniem obowiązujących w danym przypadku zasad reprezentacji.                               BAZA FIRM                               

Towarzystwa ubezpieczeniowe
Agencje ubezpieczeniowe
Bezgotówkowa naprawa pojazdów
Biegli sądowi
Brokerzy ubezpieczeniowi
Fora ubezpieczeniowe
Holownicy
Kancelarie prawne
Komisarze awaryjni
Kursy i szkolenia
Odzyskiwanie odszkodowań
Organizacje ubezpieczeniowe
Portale ubezpieczeniowe
Rzeczoznawcy samochodowi
Rzeczoznawcy majątkowi
Samochody zastępcze
Stowarzyszenia ubezpieczeniowe
Usługi assistance
Wydawnictwa ubezpieczeniowe
Wypożyczalnie samochodowe
Pozostałe branże


przykładowa wizytówka firmy
dodaj firmę
opłaty
STRONA STARTOWA      KONTAKT      O NAS     REKLAMA     PEŁNOMOCNICTWA