Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Luty 13th, 2011 at 15:52

Gwarancje ubezpieczenioweUzyskaj ofertę ubezpieczenia:


www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

tel. 022 423 59 38
tel. 0664 723 723
GG Infolinia – 22449212


Gwarancje ubezpieczeniowe

Oferujemy następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:
o gwarancja zapłaty wadium – ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia wadium, w sytuacji gdy firma, która wygra przetarg, odmówi podpisania kontraktu lub gdy z jej winy nie dojdzie do podpisania kontraktu.
o gwarancja należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza roszczenia inwestora w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego czy niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Obowiązek złożenia tego typu gwarancji wynika bezpośrednio z treści umowy. Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi tutaj bardzo dobrą alternatywę dla zabezpieczenia w formie gotówkowej, przez co wykonawca nie musi zamrażać pieniędzy.
o gwarancja usunięcia wad i usterek – zabezpiecza inwestora i gwarantuje, że ewentualne usterki i wady realizowanego kontraktu zostaną właściwie i terminowo usunięte.
o gwarancja zwrotu zaliczki – stosowana jest w sytuacji kiedy inwestor wypłaca wykonawcy zaliczki na poczet realizowanego kontraktu. Zabezpiecza ona interesy inwestora gdy nierzetelny kontrahent nie rozliczy się we właściwy sposób z otrzymanej zaliczki lub wykorzysta zaliczkę niezgodnie z umową.
________________________________________
Poniżej prezentujemy listę dokumentów wymaganych zwyczajowo do uzyskania oferty:
o dokumenty rejestrowe: umowa spółki, odpis z rejestru handlowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
o dokumenty finansowe: sprawozdania finansowe za ostatnie lata
o sprawozdaniua skarbowe, ZUS, raporty bankowe
o dotychczasowe referencje w realizacji podobnych kontraktów, zestawienie realizowanych lub zrealizowanych umów
o kontrakt na mocy którego wymagana jest gwarancja
o dokumenty dotyczące roszczeń zwrotnych gwaranta
________________________________________
Zabezpieczenia prawne wymagane przez zakłady ubezpieczeń
Najczęściej stosowane są: weksle własne in blanco, poręczenia wekslowe, przewłaszczenia, hipoteki lub zastawy rejestrowe. Rzadziej stosowane są natomiast: poręczenie cywilne, przelew wierzytelności (cesja), przejęcie długu, przystąpienie do długu, zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw zwykły na rzeczach, zastaw zwykły na prawach, kaucja, blokada środków pieniężnych.
I. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium przeznaczona jest dla podmiotów przystępujących do przetargów na świadczenie wszelkich usług (m.in. roboty budowlane). Gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest na zlecenie podmiotu, który składa ofertę w przetargu. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest organizator przetargu.

Przedmiot gwarancji

Gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Gwarancja jest szczególnie dogodną formą wadium wymaganego przez organizatorów przetargu, ponieważ zastępuje wadium w gotówce.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

W udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty kwoty wadium w przypadku gdy podmiot, którego oferta została wybrana w przetargu:
o odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o nie wywiąże się z innych zobowiązań wynikających z warunków przetargu.
________________________________________
Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna jest równa kwocie wadium, którą określa organizator przetargu w specyfikacji. W przypadku przetargu organizowanego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wysokość wadium wynosi w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia.

Okres obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej

Okres obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej jest równy okresowi związania ofertą określonemu w specyfikacji. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych określa zazwyczaj terminy: 30, 60 lub 90 dni, w zależności od wartości zamówienia.

Korzyści gwarancji ubezpieczeniowej

Dzięki gwarancjom zapłaty wadium podmioty mają możliwość składania ofert w wielu przetargach bez angażowania własnych środków finansowych, które byłyby zablokowane w okresie związania ofertą. Gwarancja ubezpieczeniowajest także potwierdzeniem wiarygodności podmiotu uczestniczącego w przetargach.
II. Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu (umowy) – zabezpiecza roszczenia inwestora w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego czy niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Obowiązek złożenia tego typu gwarancji wynika bezpośrednio z treści umowy. Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi tutaj bardzo dobrą alternatywę dla zabezpieczenia w formie gotówkowej, przez co wykonawca nie musi zamrażać pieniędzy.
Gwarancja należytego wykonania umowy przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt. Zleceniodawcą może być zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawca. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.
________________________________________

Przedmiot gwarancji ubezpieczeniowej

Gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy – realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Po zakończeniu kontraktu obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi.
________________________________________

Zwyczajowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty kwoty gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu (umowy) przez wykonawcę. Gwarancja ubezpieczeniowa pokrywa straty poniesione przez Beneficjenta na skutek niewywiązania się wykonawcy z postanowień umowy oraz nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu kontraktu.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna podzielona jest na dwie części:
o w zakresie dobrego wykonania kontraktu – odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, zwykle wysokość zabezpieczenia wynosi w granicach 2-10% wartości kontraktu,
o w zakresie niewłaściwego usunięcia wad i usterek suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi zazwyczaj 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.
________________________________________

Okres obowiązywania gwarancji

Gwarancja obowiązuje w następujących okresach:
o okres realizacji kontraktu tj. od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu kontraktu,
o okres, w którym wykonawca udzielił Beneficjentowi gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.
Korzyści gwarancji ubezpieczeniowej

Dzięki gwarancji należytego wykonania umowy Wykonawca:
o może zawrzeć kontrakt bez angażowania własnych środków finansowych,
o ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu, uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.
III. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane).

Zleceniodawcą gwarancji może być zarówno główny Wykonawca, jak i Podwykonawca kontraktu. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Przedmiot gwarancji Gwarancja ubezpieczeniowaobejmuje koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela Towaryzstwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancji w przypadku, gdy wykonawca nie usunie lub niewłaściwie usunie wady i usterki, które powstały po zakończeniu kontraktu.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi zwykle 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.

Okres obowiązywania gwarancji Gwarancja ubezpieczeniowa ważna jest w okresie, na jaki wykonawca udzielił Beneficjentowi gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.

Korzyści gwarancji ubezpieczeniowej

Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca:
o ma możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu,
o uzyskuje potwierdzenie swojej wiarygodności wobec Beneficjenta.
Gwarancja ubezpieczeniowa jest istotnym elementem zabezpieczającym Beneficjenta przed stratami wynikającymi z konieczności poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych.

Oferujemy także Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy, na którą składa się Gwarancja ubezpieczeniowa dobrego wykonania kontraktu i Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek.

IV. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki przeznaczona jest dla podmiotów świadczących wszelkie usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego kontrakt – Wykonawcy lub Podwykonawcy. Beneficjentem gwarancji uprawnionym do otrzymania kwoty jest podmiot przekazujący zaliczkę.

Przedmiot gwarancji

Gwarancja ubezpieczeniowa obejmuje zwrot kwoty zaliczki przekazanej Wykonawcy lub Podwykonawcy przez Beneficjenta. Zakres odpowiedzialności zwyczajowo gwarantuje zwrot wypłaconej przez Beneficjenta zaliczki, która nie została zwrócona lub rozliczona w określonym terminie.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna jest równa kwocie udzielonej zaliczki.

Okres obowiązywania gwarancji

Okres obowiązywania gwarancji uzależniony jest od terminu rozliczenia zaliczki określonej w kontrakcie.

Korzyści z gwarancji ubezpieczeniowej – dzięki gwarancji Wykonawca może otrzymać zaliczkę, która umożliwi ograniczenie zaangażowania własnych środków w finansowanie oraz potwierdzanie wiarygodności wobec Beneficjenta.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-

You must be logged in to post a comment.