Informator Ubezpieczeniowy

www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl                                   infolinia 022 423 59 38

Kwiecień 12th, 2011 at 16:43

Ubezpieczenia komunikacyjne Auto Casco (AC) – pytania.

Przed czym chroni a przed czym nie ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ?
Ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe, często we wzorcach określane w skrócie KR. Ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC standardowo nie obejmuje szkód powstałych:

– w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia;

– z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu;

– podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych;

– podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;

– w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego;

– w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody;

– w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku;

– wskutek przywłaszczenia pojazdu;

– w wyniku bieżącej eksploatacji;

– podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa;

– wskutek działań wojennych, a także powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji;

– w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski;

– w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu;

– w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC;

– w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy;

– wskutek kradzieży pojazdu, gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);

– wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nienależytego zabezpieczenia kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu polegającego w szczególności na pozostawieniu lub przechowywaniu wyżej wskazanych przedmiotów lub dokumentów w miejscu, w którym mają do nich dostęp osoby nieupoważnione (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy);

– wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy).
________________________________________
Kto może być sprawcą szkody, co może być jej przyczyną w ubezpieczeniach ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ?
Sprawcą szkody może być właściciel, inny kierujący pojazdem, inny uczestnik ruchu drogowego (zidentyfikowany lub niezidentyfikowany), osoba trzecia lub zwierzę. Ubezpieczenie standardowo pokrywa również szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego zewnątrz pojazdu. Przy rozszerzonym wariancie ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek kradzieży, a także szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy, podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd. Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ochrony znajdują się we wzorcu umownym zwanym w branży ubezpieczeniowej ogólnymi warunkami ubezpieczenia (w skrócie o.w.u.). Z tych względów bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią wzorca przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
________________________________________
Jak wybrać dobre ubezpieczenie ?
Należy pamiętać, że ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie ma przepisów, które określałyby standardowy zakres takiego ubezpieczenia. Każdy zakład ubezpieczeń ma więc w swojej ofercie inny produkt, co oznacza, że ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco są różne w zależności od zakładu ubezpieczeń. Przy wyborze ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC nie można kierować się wyłącznie jego ceną – najważniejszy jest zakres ubezpieczenia, a więc określenie sytuacji, w których ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie oraz katalog wyłączeń odpowiedzialności (tj. kiedy ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty). Ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC może mieć wąski zakres – np. odszkodowanie będzie wypłacone tylko w przypadku spalenia pojazdu, może mieć również zakres bardzo szeroki i obejmować ochroną pojazd niemal od wszystkich ryzyk (tzw. ubezpieczenie all risks). Tanie ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco zazwyczaj będzie miało węższy zakres ochrony, lub będzie przewidywało nasz udział w kosztach naprawy tzw. udział własny. Przykładowo przy udziale własnym na poziomie 20% będziemy zmuszeni w takim samym procencie (20%) pokryć koszty naprawy pojazdu. Jeżeli planujemy wyjazd samochodem za granicę, należy sprawdzić czy ochrona ubezpieczeniowa działa również na terytorium kraju, do którego się udajemy i przez które przejeżdżamy.
________________________________________
Czym są tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) – czy jest to istotny dokument dla tego ubezpieczenia ?
O.w.u. to najważniejszy dokument dotyczący ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco. To w nim określone są sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie oraz wyłączenia odpowiedzialności, a więc katalog zdarzeń, w przypadku których nie możemy domagać się pokrycia straty od ubezpieczyciela. O.w.u. określają ponadto procedurę przy wypłacie odszkodowania (np. to, w jaki sposób będzie określona wysokość odszkodowania) i obowiązki nasze oraz zakładu ubezpieczeń wynikające z zawartej umowy. O.w.u. muszą być doręczone przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a osoba, która zamierza zawrzeć takie ubezpieczenie powinna szczegółowo się z nimi zapoznać. Zawierając umowę ubezpieczenia zazwyczaj podpisujemy bowiem oświadczenie, że zapoznaliśmy się z o.w.u. i je akceptujemy. W takim przypadku o.w.u. są wiążące i musimy się do nich szczegółowo stosować. Bardzo ważną częścią o.w.u. jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z zapisami tego punktu umowy należy się koniecznie zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy, gdyż w każdym przypadku zaistnienia szkody w sytuacji opisanej w danym wyłączeniu, zakład ubezpieczeń nie wypłaci lub zredukuje odszkodowanie. Najczęściej występujące wyłączenia to: brak prawa jazdy, nietrzeźwość kierującego, brak ważnego badania technicznego, pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe, szkody eksploatacyjne, opóźnione zgłoszenie szkody (często zastrzega się 24 godziny na zgłoszenie kradzieży i 3 dni na zgłoszenie innej szkody), brak dokumentów własności pojazdu, brak kompletów oryginalnych kluczyków do pojazdu, ale także szkody powstałe w warsztacie, komisie, powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody, powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu, szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz osób upoważnionych do użytkowania pojazdu. (por. pierwsze pytanie i odpowiedź).
________________________________________
Czy można w zakresie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC ubezpieczyć cudzy samochód ?
Czy można w zakresie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC ubezpieczyć cudzy samochód ? Zasadą w ubezpieczeniach majątkowych jest, iż odszkodowanie może otrzymać jedynie osoba, która poniosła szkodę. W większości przypadków nie będzie więc możliwe ubezpieczenia cudzego samochodu, w taki sposób, aby osoba inna niż jego właściciel otrzymała odszkodowanie. W świetle przepisów możliwe jest jednak zawarcie ubezpieczenia przez osobę, która nie jest właścicielem pojazdu, przy czym odszkodowanie wypłacone zostanie jego właścicielowi (tzw. ubezpieczenie na cudzy rachunek). Istnieje również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC przez użytkownika pojazdu (najemcę, dzierżawcę, leasingobiorcę) i na jego rzecz, jeżeli to on poniósłby szkodę w przypadku uszkodzenia czy utraty pojazdu. Takie rozwiązanie zależą jednak od praktyki przyjętej w danym zakładzie ubezpieczeń i szczegółowe informacje w tej kwestii powinniśmy uzyskać u przedstawiciela zakładu ubezpieczeń, z którego oferty będziemy korzystać. Warto też sprawdzić o.w.u., w których często znajdują się zapisy, iż ubezpieczenie może być zawarte jedynie przez właściciela pojazdu i na jego rzecz. Trzeba to koniecznie sprawdzić bowiem jeżeli o.w.u. dopuszczają możliwość zawarcia umowy jedynie z właścicielem pojazdu, wówczas zakład ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności z danej umowy – analogicznie Uchwała SN z dnia 23 września 1992 r. (sygn.akt III CZP 105/92, publ. Wokanda 1992/12/5). Zgodnie z tezą tej uchwały: „błąd ubezpieczyciela co do faktu, że ubezpieczający jest właścicielem samochodu, może odpowiednio do okoliczności uzasadniać uchylenie się przez niego od skutków prawnych oświadczenia woli zawarcia umowy ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (art.84 k.c.) tylko wówczas, gdy ogólne warunki takiego ubezpieczenia dopuszczają możliwość wstąpienia w stosunek ubezpieczenia jedynie z właścicielem samochodu, bądź, gdy odpowiednie zastrzeżenie uczyniono w umowie”.
________________________________________
Składka ubezpieczeniowa, jej rata, czy są sytuacje kiedy mogę ją choćby częściowo odzyskać ?
Generalną zasadą jest, iż składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona w całości w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Często jednak ze względów rynkowych zakłady ubezpieczeń zgadzają się na rozłożenie składki na raty: 2, 4, a ostatnio nawet 12. Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy tak zapisano w o.w.u. oraz dodatkowo, gdy ubezpieczyciel po upływie terminu zapłaty składki wezwie nas do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. Powyższe nowe reguły dotyczą umów ubezpieczenia zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 r. Ponadto w pewnych przypadkach możemy ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa wygasa przed upływem okresu, na który została zawarta np. gdy w okresie ubezpieczenia dokonujemy sprzedaży pojazdu.
________________________________________
Czy możliwe jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ?
Jeżeli umowa ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dla przedsiębiorców termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda zakładu ubezpieczeń bowiem po oświadczeniu w tym zakresie umowa zostaje rozwiązana. Trzeba jednak pamiętać, że pozostaje obowiązek zapłaty składki za okres, w którym umowa obowiązywała – była świadczona ochrona ubezpieczeniowa.
________________________________________
Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ?
W większości przypadków nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC. Tym samym umowa zawarta na 12 miesięcy musi trwać przez cały ten okres i za ten okres w całości przysługuje ubezpieczycielowi składka. Zakład ubezpieczeń może z ważnych przyczyn dopuścić wypowiedzenie umowy – szczegółowe informacje m.in. na ten temat zakład ubezpieczeń umieszcza w warunkach umowy (o.w.u.). Niezapłacenie raty składki w terminie nie powoduje wypowiedzenia ani rozwiązania umowy ubezpieczenia, chyba, że po wezwaniu do zapłaty przez zakład ubezpieczeń nie zapłacimy raty. W takiej sytuacji jeżeli jest to zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia następuje rozwiązanie umowy ubezpieczenia przy czym ubezpieczyciel zachowuje prawo do składki za czas, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
________________________________________
Czy zakład ubezpieczeń zapłaci za szkody powstałe poza Polską ?
W większości, umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco przewidują wypłatę odszkodowania tylko w odniesieniu do zdarzeń powstałych na terytorium Polski (a ostatnio coraz częściej Unii Europejskiej). Zakres terytorialny można zazwyczaj rozszerzyć po zapłacie dodatkowej składki. Szczegółowe informacje na temat możliwości rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony znajdują się w o.w.u.
________________________________________
Jakie koszty mogą być pokryte w ramach ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ?
Zazwyczaj, odszkodowanie stanowi równowartość kosztów naprawy pojazdu – wyliczonych metodą kosztorysową (nie ma obowiązku przedstawiania rachunków za naprawę) bądź też na podstawie faktycznych kosztów naprawy (pojazd oddawany jest do warsztatu, zakład ubezpieczeń zwraca koszt naprawy udokumentowany rachunkami z warsztatu samochodowego). W przypadku kradzieży, odszkodowanie jest równe wartości rynkowej pojazdu w dniu kradzieży. To, w jaki sposób określana jest wartość rynkowa, zapisane jest szczegółowo w warunkach umowy (o.w.u.). Ubezpieczyciel, w ramach ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC, ma również obowiązek zwrotu kosztów ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów. Ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC może pokrywać dodatkowo koszty:

– holowania pojazdu z miejsca zdarzenia,

– wynajmu pojazdu zastępczego,

– pomocowych usług.

Zakres ubezpieczenia należy jednak dokładnie sprawdzić w warunkach umowy (o.w.u.) tzn. czy w danym ubezpieczeniu takie koszty i w jakim zakresie również zostaną pokryte. Zwracamy uwagę, że ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC nie pokryje strat powstałych w wyniku utraconych korzyści, jakie mogą powstać w związku z brakiem pojazdu, np. utrata dochodów, przerwany lub opóźniony urlop.
________________________________________
Czy w ubezpieczeniu ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC zakład ubezpieczeń może stosować amortyzację części ?
Tak, ale pod warunkiem, że w warunkach umowy (o.w.u.) znajdują się zapisy umożliwiające ubezpieczycielowi amortyzowanie części (tzn. uwzględnienie z biegiem czasu / wiekiem pojazdu stopnia ich zużycia). Amortyzację, czyli procentowy ubytek wartości części, zakłady ubezpieczeń potrącają w szkodach częściowych aut mających zazwyczaj nie mniej niż 3 lata, wysokość potrąceń jest bardzo różna – oczywiście im pojazd starszy wyższa. Amortyzacja oznacza, że w przypadku naprawy pojazdu, będziemy musieli ponieść część kosztów naprawy pojazdu, gdyż odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń zwykle okazuje się niewystarczające na pokrycie tych kosztów w całości.
________________________________________
Co to jest udział własny ?
Co to jest udział własny ? Udział własny to najczęściej procentowo lub rzadziej kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie. Rozpiętości w określeniu wysokości udziału własnego są znaczne i kształtują się na poziomie od 5 do 50%. Oczywiście od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki tzn. im wyższy udział własny tym niższa składka i odwrotnie. Udział własny oznaczać będzie, że otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o określony w umowie udział własny. Zwykle zawierając umowę ubezpieczenia udział własny można wykupić poprzez zapłatę dodatkowej składki, co oznaczać będzie, że zakład ubezpieczeń wypłaci nie redukowane o jego wartość odszkodowanie. Przy wykupieniu udziału własnego w pełnej wysokości odszkodowanie nie będzie pomniejszone.
________________________________________
Czym się różni suma ubezpieczenia od wartości pojazdu ?
W momencie zawierania umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco przedstawiciel zakładu ubezpieczeń zadaje pytanie o wartość naszego pojazdu, na podstawie której nie tylko określa sumę ubezpieczenia, ale również wysokość składki. Należy pamiętać, aby bardzo dokładnie określić wartość naszego pojazdu – w tym celu można poprosić przedstawiciela zakładu ubezpieczeń o przedstawienie wyceny naszego pojazdu na piśmie. Podanie wartości pojazdu wyższej niż faktyczna (tak „na wszelki wypadek”) nie powoduje, że w przypadku np. kradzieży pojazdu otrzymamy wyższe odszkodowanie. Zakład ubezpieczeń dokona bowiem bardzo szczegółowej wyceny wartości pojazdu na dzień szkody i to będzie stanowiło podstawę do wypłaty odszkodowania – nie będzie nią suma ubezpieczenia, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia. Zawyżenie sumy ubezpieczenia powoduje w większości przypadków jedynie zwiększenie wysokości składki, więc określanie zbyt wysokiej sumy jest zabiegiem zupełnie nieopłacalnym. Warto również wspomnieć w tym miejscu, że często klienci, którzy pojazd kupili na kredyt, bądź też są leasingobiorcami, zawyżają sumę ubezpieczenia tak, aby w przypadku utraty pojazdu, odszkodowanie wystarczyło na spłatę kredytu lub pozostałych do spłacenia rat leasingu. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco nie jest jednak ubezpieczeniem kredytu i w większości przypadków nie pokryje dodatkowych kosztów wynikających z umów kredytowych i leasingowych. Wypłacone odszkodowanie będzie równe wartości pojazdu w momencie szkody. Natomiast koszty wynikające z umów kredytu czy leasing pozostają nie pokryte i obciążają kredytobiorcę, leasingobiorcę.
________________________________________
Czy wartość pojazdu przyjęta przez towarzystwo przy kalkulacji odszkodowania może różnić się od kwoty, na jaką zawarto ubezpieczenie (suma ubezpieczenia) i od której obliczono i opłacono składkę ?
Sumy te oczywiście mogą się różnić – wynika to z faktu, iż pojazd z biegiem czasu traci na swojej wartości, a ponadto, na rynku motoryzacyjnym mogą pojawić się tendencje spadkowe lub zwyżkowe. Jeżeli suma ubezpieczenia określona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jest znacznie wyższa od określonej przez zakład ubezpieczeń wartości pojazdu w dniu szkody, może to również świadczyć o nieprawidłowościach w ustaleniu sumy ubezpieczenia (tzw. nadubezpieczenie) lub zaniżeniu wartości rynkowej pojazdu przy wyliczaniu odszkodowania. Trzeba pamiętać, że wysokość odszkodowania za szkodę majątkową m.in. z ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco nie może być wyższa od poniesionej szkody, co wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego. Z tych względów sumę ubezpieczenia trzeba określać na poziomie wartości rynkowej pojazdu – nie powinno się jej zawyżać ani zaniżać, gdyż jest to niekorzystne dla zawierającego umowę ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco.
________________________________________
Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu sumy ubezpieczenia ?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na definicję sumy ubezpieczenia zawartą w warunkach umowy (o.w.u.). Zakłady ubezpieczeń często definiują sumę ubezpieczenia jako ustaloną w porozumieniu z ubezpieczającym aktualną (rzeczywistą) wartość pojazdu, nie przekraczającą jego wartości rynkowej, ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub danych zamieszczonych w fachowych katalogach. W takim przypadku zakład ubezpieczeń bierze odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia (w aktualnej wartości pojazdu) i przy wypłacie odszkodowania za skradziony pojazd lub po szkodzie całkowitej, nie powinien zmniejszyć wartości pojazdu, chyba że do szkody doszło po upływie dłuższego czasu od daty zawarcia umowy. Jeżeli sumę ubezpieczenia zdefiniowano jako wartość rynkową pojazdu (z podaniem źródła wyceny np. Infoexpert), zakład ubezpieczeń przy ustaleniu odszkodowania powinien obliczyć wartość pojazdu w oparciu o wartość rynkową, ustaloną na podstawie tego samego źródła wyceny (tj. Infoexpert). Natomiast jeżeli w warunkach umowy (o.w.u.) znajduje się zapis, iż suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczającego, oznacza to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie sumy ubezpieczenia w odpowiedniej wysokości, a zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za zawyżenie lub zaniżenie sumy ubezpieczenia.
________________________________________
Czy słuszne jest obniżenie odszkodowanie w wyniku swobodnego uznania przez zakład ubezpieczeń, że do wypadku doszło w wyniku rażącego niedbalstwa albo rażącego naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym ?
Istotą umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco jest w dużej części udzielanie ochrony w przypadku wyrządzenia szkód w majątku ubezpieczającego (pojeździe) przez samego ubezpieczającego albo upoważnionego kierującego, powstałych w wyniku winy nieumyślnej, określanej w nauce jako niedbalstwo, polegające na niezachowaniu należytej staranności. Pojecie „rażące niedbalstwo” nie jest w przepisach określone, a powszechnie uważa się, że zachodzi w przypadku naruszenia zasad elementarnej minimalnej staranności wymaganej od przeciętnego człowieka. Obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada swobody umów pozwala na wprowadzenie do treści o.w.u. takich ograniczeń, jakie strony umowy zaakceptują, i które nie są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i istotą danego ubezpieczenia, a zatem pod warunkiem, że zostanie zachowany cel ochrony jakiemu służy umowa ubezpieczenia. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych ogólne sformułowanie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności z powodu rażącego niedbalstwa albo rażącego naruszenia przepisów o ruchu drogowym, bez enumeratywnego określenia przypadków, w jakich zakład ubezpieczeń może wyłączyć odpowiedzialność lub ograniczyć może prowadzić do zbyt dużej uznaniowości i nadinterpretacji tego pojęcia, z czym często spotykamy się w praktyce.
________________________________________
Czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za kradzież pojazdu, jeżeli pozostawię go w miejscu niestrzeżonym ?
Umowa ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco może przewidywać ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do szkód powstałych wyłącznie w miejscach strzeżonych (ograniczenie dotyczy najczęściej ryzyka kradzieży pojazdów drogich, należących do grupy wysokiego ryzyka). Z tych względów decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco droższych pojazdów, należy to koniecznie sprawdzić, aby uniknąć późniejszych rozczarowań odmową ze strony zakładu ubezpieczeń.
________________________________________
Czy zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu powołując się na zapis, iż pojazd został nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny ?
Tak, w tego typu sytuacjach zakład ubezpieczeń w części przypadków może odmówić wypłaty odszkodowania, co potwierdził w swoim orzeczeniu z dnia 12 czerwca 2007 roku (sygn. akt XVII AmC 103/07) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w uzasadnieniu wyroku uznał, iż ubezpieczyciel stosownie do treści art. 805 kodeksu cywilnego ma prawo z uwagi na uzasadnioną ochronę własnego interesu wyłączyć z zakresu swojego świadczenia odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny w sytuacji, gdy fakt ten ujawni się po zawarciu umowy ubezpieczenia. Zapis ten stanowi również uzasadnioną podstawę do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia, o ile okoliczność ta znana byłaby przed zawarciem umowy. W ocenie Sądu poza przypadkami wprowadzenia pojazdu na polski obszar celny w wyniku dokonanego przestępstwa ( np. przestępstwa fałszerstwa, kradzieży ), zgodnie z treścią art. 815 § 1 i 3 kodeksu cywilnego ubezpieczyciel mógłby się uwolnić od odpowiedzialności tylko wówczas, gdyby ubezpieczający podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które był pytany przez ubezpieczyciela i o ile okoliczności te miały wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową. Jednocześnie Sąd uznał, za niedozwoloną klauzulę umowną definicję nielegalnie wprowadzonego pojazdu zawartą przez TUiR Warta S.A. w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.) pojazdów lądowych od uszkodzeń ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC). Uznanie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienia umowy za niedozwolone oznacza, iż zapis taki konsumenta nie wiąże i ubezpieczyciel nie może skutecznie się na takie postanowienie powoływać. Sąd uznał za niedozwolony zapis o treści: „Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie”. W szczególności Sąd uznał, iż zapis ten zawiera oczywiste, nieprecyzyjne sformułowania takie jak „innym dokumencie”, „dane zgodne z rzeczywistością”, „naruszono ograniczenia w obrocie”, bowiem stanowi podstawę do dowolności interpretacyjnej i uznaniowości zakładu ubezpieczeń, co do tego o jakie dane chodzi, w jakich dokumentach, co oznacza zgodność z rzeczywistością i jakie jest ich znaczenie, a zatem to nie udowodnione fakty, a dowolna interpretacja ubezpieczyciela może stanowić o treści umowy ubezpieczenia i obowiązku jej wykonania.

Z powyższych względów, jeżeli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania wskazując na tę przyczynę należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z podaną przez zakład ubezpieczeń podstawą odmowy wypłaty odszkodowania, czyli powołaniem się przez Ubezpieczyciela na zapis znajdujący się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). Za niedozwolone postanowienie mogą bowiem zostać uznane zapisy innych zakładów ubezpieczeń, których treść postanowień jest o zbliżonej treści do klauzuli opisanej powyżej. W opinii Rzecznika, zakład ubezpieczeń powołując się zapis o nielegalności wprowadzonego pojazdu na polski obszar celny musi udowodnić fakt nielegalnego wprowadzenia pojazdu na polski obszar celny, inaczej mówiąc wykazać, iż pojazd został wprowadzony wbrew obowiązującym przepisom, na podstawie dowodów zebranych przez właściwe organy ścigania bądź też wykazać, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości we wniosku o ubezpieczenie albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
________________________________________
Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy doszło do przywłaszczenia pojazdu, a nie jego kradzieży ?
Nie we wszystkich sytuacjach odmowne stanowisko zakładu ubezpieczeń będzie uzasadnione. Warto przeanalizować, czy nasza sytuacja nie jest podobna do sytuacji rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 listopada 2002 r., (sygn. akt II CKN 1046/00). Sąd wskazał, że jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC) zakład ubezpieczeń przyjął na siebie odpowiedzialność za szkody spowodowane kradzieżą, bez bliższego sprecyzowania jak rozumieć ten termin, jakiekolwiek wątpliwości związane z interpretacją tego określenia nie mogą obciążać ubezpieczonego. To pozwany zakład ubezpieczeń, jeżeli rzeczywiście chciał ograniczyć swoją odpowiedzialność tylko do szkód spowodowanych kradzieżą w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, powinien wyraźnie sprecyzować to w ogólnych warunkach ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC). Jeżeli bowiem ubezpieczony powierza samochód osobie godnej zaufania, a osoba ta nadużywa tego zaufania i w związku z tym ubezpieczony traci władztwo nad samochodem, to z punktu widzenia potrzeby ochrony jego interesów, jest to sytuacja identyczna z tą, gdy osoba obca dokonuje zaboru mienia stanowiącego własność ubezpieczonego. W jednym i drugim wypadku ubezpieczony, zachowując należytą staranność w zabezpieczeniu samochodu, traci należącą do niego rzecz (tutaj: samochód) i oczekuje, że w zamian za płaconą zakładowi ubezpieczeń składkę, uzyska odszkodowanie za utracone mienie. W razie gdy ubezpieczony dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu samochodu, a mimo to razem z samochodem pozbawiono go władztwa nad dokumentami i kluczykami, postanowienia o.w.u. ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC nie mogą zwalniać zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności. Będzie tak nie tylko gdy samochód wraz z dokumentami i kluczykami zostaje powierzony osobie godnej zaufania (komisantowi, przechowawcy, pracownikowi), ale także wtedy gdy zabrano go razem z kluczykami i dokumentami z dobrze zabezpieczonego przydomowego garażu lub podczas rozboju (napadu) wobec właściciela pojazdu.
________________________________________
Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na nienależyte zabezpieczenie kluczyków, gdy kluczyki do pojazdu zostały skradzione w miejscu publicznym (salon fryzjerski, kawiarnia) ?
Nie we wszystkich przypadkach odmowne stanowisko zakładu ubezpieczeń będzie prawidłowe. Rozpoznając sprawę, w której właściciel pojazdu pozostawił kluczyki do samochodu w kurtce, którą powiesił na wieszaku w poczekalni zakładu fryzjerskiego, Sąd Apelacyjny uznał, iż dochowana została staranność polegająca na należytym zabezpieczeniu kluczy pojazdu w rozumieniu o.w.u. Stanowisko, wskazujące, iż właściwym zabezpieczeniem kluczy byłoby dopiero ich schowanie do kieszeni spodni nie jest uprawnione. Nakazuje bowiem zachowanie ponad przeciętnych i szczególnych norm staranności, wyższej miary staranności przy zabezpieczeniu kluczy pojazdu, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z zapisem o.w.u. ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (za Sądem Apelacyjnym w Warszawie, wyrok z dnia 17 grudnia 2002 r., sygn akt I ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>ACa 272/02). W podobnej sytuacji, gdy kluczyki skradzione zostały z kieszeni kurtki zawieszonej w gabinecie zabiegowym, Sąd Apelacyjny orzekł, iż właściciel pojazdu nie uchybił obowiązkowi należytego zabezpieczenia kluczyków i brak jednego kompletu kluczyków nie żadnego znaczenia dla ustalenia przyczyn wypadku, ani wysokości szkody, a więc nie zachodzą przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (analogicznie: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2005 r., sygn akt VI ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>ACa 764/04).
________________________________________
Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, z uwagi na brak spełnienia wymogów w zakresie zamontowania urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo ?
Standardowo zakłady ubezpieczeń wymagają zamontowania w pojeździe określonych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą i warunkują swoją odpowiedzialność za kradzież pojazdu od przedstawienia przed wypłaceniem odszkodowania dokumentów potwierdzających zamontowanie tych zabezpieczeń oraz zaświadczeń potwierdzających sprawność tego typu urządzeń. Jakie to powinny być zabezpieczenia określają warunki umowy (np. immobiliser, alarm). W o.w.u. znajduje się również informacja, czy w momencie zaistnienia szkody mamy obowiązek przedstawić dokumenty dotyczące zamontowania odpowiednich zabezpieczeń i ich prawidłowego serwisowania. Istotną kwestią, jeżeli chodzi o zabezpieczenia pojazdu jest prawidłowe wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego, w którym agent (przedstawiciel zakładu ubezpieczeń) wraz z ubezpieczającym lub ten drugi samodzielnie udziela odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela. We wniosku znajdują się pytania odnośnie zabezpieczeń pojazdu. Jeżeli podamy, że pojazd ma określone zabezpieczenie (np. alarm), a w rzeczywistości pojazd takiego zabezpieczenia nie posiada, może to być w przyszłości podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Dlatego też należy prawidłowo tzn. zgodnie z wymogami zakładu ubezpieczeń zabezpieczyć pojazd oraz dokonywać i dokumentować dbałość o sprawne działanie systemów i urządzeń zabezpieczenia pojazdu.
________________________________________
Zakład ubezpieczeń odmówił odszkodowania za kradzież pojazdu dokonaną podczas chwilowego zatrzymania pojazdu; uznał bowiem, pozostawienie kluczyków w stacyjce jako brak należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo ?
Są to częste przypadki wywołujące szereg wątpliwości skutkujących koniecznością korzystania z drogi postępowania sądowego. Tego typu sytuacje były przedmiotem kilku rozstrzygnięć sądów powszechnych, a tym samym pojawiła się w omawianym zakresie ugruntowana obecnie linia orzecznictwa. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997r ( sygn. akt I CKN 36/96, niepubl.) „Wymagane zabezpieczenia samochodu w sposób przewidziany w jego konstrukcji jako warunek otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z kradzieżą pojazdu dotyczy tylko sytuacji, gdy pojazd został opuszczony – przez kierowcę i przez pasażerów. Jeżeli zatem doszło do zuchwałej kradzieży samochodu stojącego z kluczykiem w stacyjce, w którym jednak znajdował się pasażer lub kierowca, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić wypłaty odszkodowania”. W uzasadnieniu do tego orzeczenia sąd ponadto stwierdził, że: „w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie opierać się na jej dosłownym brzmieniu ( art.65 § 2 k.c )”. Jest przecież oczywiste, iż warunek zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w konstrukcji, odnosi się do pojazdu opuszczonego przez kierowcę i pasażerów. Podobnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 21 kwietnia 1994 r (sygn. akt I Acr 254/94), sąd podzielając tę regułę orzekł, iż „oddalenie się od samochodu na niewielką odległość i pozostawienie go otwartego, z kluczykami w stacyjce, mieści się w kategorii sprawowania dozoru osobistego”. Tym samym, w tego typu sytuacjach odmowa wypłaty odszkodowania pozostaje nieuprawniona. Trzeba jednak pamiętać, że wskazywane orzecznictwo nie jest wiążące w każdym stanie faktycznym i zakład ubezpieczeń każdorazowo będzie badał sposób, w jaki zachował się ubezpieczający i w jaki sposób zabezpieczył pojazd przed możliwością kradzieży nawet dokonywanej w sposób zuchwały.
________________________________________
Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, wobec braku dostarczenia wszystkich kompletów kluczyków do pojazdu a samochód otwarto wcześniej skradzionym kluczykiem, czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo ?
Często kradzież pojazdu poprzedza wcześniejsza kradzież kluczyków (z mieszkania, z kieszeni, z torebki, z garderoby pozostawionej na wieszaku w miejscu publicznym). W takim przypadku odmowa zapłaty odszkodowania, w związku z niedotrzymaniem przez ubezpieczającego warunku przedłożenia Towarzystwu wszystkich kompletów kluczyków – nie zawsze jest uzasadniona. W każdej takiej sytuacji towarzystwo powinno ocenić, czy kluczyki do auta były we właściwy sposób zabezpieczone przed kradzieżą oraz udowodnić brak tzw. należytej staranności w zabezpieczeniu kluczyków. Dopiero bowiem taka sytuacja uzasadnia odmowę wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd.
________________________________________
Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, bowiem nie zgłoszono szkody w ciągu 24 godzin od kradzieży, czy postąpił prawidłowo ?
W warunkach umowy (o.w.u.) zakłady ubezpieczeń często nakładają na ubezpieczających obowiązek natychmiastowego zawiadomienia o kradzieży pojazdu. Nałożenie obowiązku zawiadomienia o szkodzie – w ciągu 24 godzin od kradzieży pojazdu – jest sprzeczne z przepisami prawa i nie może bez badania przyczyn opóźnienia – skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Tylko umyślne lub rażąco niedbałe niedopełnienie przez ubezpieczającego obowiązku podjęcia działań prowadzących do zmniejszenia szkody, powstałej ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem, uzasadniałoby w tego typu sytuacjach odmowę wypłaty odszkodowania. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 6 listopada 1992 r. (sygn. akt I Acr 457/92, publ. OSA 1993/3/20) stwierdził, iż: „Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco nie mogą pogarszać sytuacji ubezpieczającego w sposób sprzeczny z normą art.826 § 2 k.c. Postanowienia wzorców umownych (o.w.u.) nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, jeżeli niewykonanie przez ubezpieczającego któregoś z obowiązków określonych w warunkach umowy (o.w.u.) nie stanowi jednocześnie z jego strony rażącego niedbalstwa w wykonaniu tego obowiązku.” W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody towarzystwo powinno zbadać, jakie były faktyczne przyczyny opóźnienia, kiedy ubezpieczający dowiedział się o kradzieży, czy podjęto działania pozwalające na niezwłoczne poszukiwanie skradzionego auta i dopiero jeżeli stwierdzi w tym zakresie rażące zaniedbanie po stronie ubezpieczającego, może odmówić wypłaty.
________________________________________
Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, z powodu pozostawienia w pojeździe dowodu rejestracyjnego, czy postąpił prawidłowo ?
Często zakłady ubezpieczeń wprowadzają w warunkach umowy (o.w.u.) warunek zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem wszystkich kompletów kluczy i dokumentów pojazdu. Zapisanie takiego warunku w umowie nie upoważnia zakładu ubezpieczeń do wyłączenia jego odpowiedzialności w każdym przypadku stwierdzenia kradzieży pojazdu z dowodem rejestracyjnym (lub kluczykami, sterownikami do pojazdu). Zastosowanie tej sankcji będzie uzasadnione, gdyby naruszenie obowiązku zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego (kluczyków, sterowników) było skutkiem winy kwalifikowanej, tj. umyślności albo rażącego niedbalstwa. Warunkiem zastosowania tego typu sankcji jest również istnienie związku przyczynowego pomiędzy kradzieżą pojazdu a zawinionym działaniem ubezpieczającego. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie, w orzeczeniu dnia 4 czerwca1997 r., (sygn. akt N Iubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>ACa 347/97, publ. Wokanda 1998/9/45), gdzie stwierdził, iż „z istoty kradzieży samochodu w sposób szczególnie zuchwały wynika, iż pozostawienie przez powoda w pojeździe dowodu rejestracyjnego nie stanowi naruszenia podstawowych obowiązków ubezpieczającego i nie może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego zmniejszenia”. Tym niemniej, aby uniknąć kłopotów, wszelkie dokumenty pojazdu należy zabezpieczać z należytą starannością poza pojazdem.
________________________________________
Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania bowiem upłynął termin badania technicznego pojazdu, czy słusznie postąpił ?
Niestety brak ważnego badania technicznego w większości zakładów ubezpieczeń wyłącza odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu, niezależnie od tego, czy przyczyną szkody był stan techniczny pojazdu. W naszej ocenie jest to jednak zbyt kategoryczne wyłączenie, zwłaszcza jeżeli towarzystwo uznaje badanie za ważne tylko wtedy, gdy jest potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Zdarza się bowiem, że z różnych przyczyn (nie zawsze zawinionych przez właściciela pojazdu) diagnosta może odmówić odnotowania badania w dowodzie rejestracyjnym, np. brak miejsca na wpis, ujawnienie błędu w numerze nadwozia (zawinionego przez pracownika Wydziału Komunikacji). Pojazd pomimo braku wpisu może uczestniczyć w ruchu drogowym, na podstawie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, dopuszczającym pojazd do ruchu. Odmówienie odpowiedzialności w takim przypadku należy uznać za nieuzasadnione i sprzeczne z celem umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco. W wielu bowiem sytuacjach, brak wpisu o badaniu nie oznacza niedopuszczenia pojazdu do ruchu, a zatem stosując wykładnię celowościową (celem tego wyłączenia jest, należy sądzić, pozbawienie Ubezpieczającego gwarancji pokrycia szkód, będących często wynikiem zaniedbań stanu technicznego pojazdu) niezgodne z intencjami stron umowy. W tego typu sytuacjach zakład ubezpieczeń powinien badać, czy brak wpisu o badaniu jest jednoznaczny z niedopuszczeniem pojazdu do ruchu, czy też wynika to z innych przyczyn nie zawsze uzasadniających odmowę wypłaty odszkodowania.
________________________________________
Czym jest szkoda całkowita w ubezpieczeniu ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ?
Za szkodę całkowitą w ramach ubezpieczeń ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco (inaczej jest w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) towarzystwa uznają takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną w warunkach umowy (o.w.u.) procentowo wartość samochodu, jaką uznają za próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie nie będzie wypłacone na podstawie przewidywanej wysokości kosztów naprawy, a na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Praktycznie uprawniony do odszkodowania otrzyma różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdy sprzed szkody a wartością wraku pojazdu. Jeżeli, zdaniem wykonawcy naprawy, koszty naprawy nie przekroczą ustalonego procentowo progu, ubezpieczający powinien otrzymać wycenę kosztów naprawy pojazdu wykonaną przez zakład ubezpieczeń, uzasadniającą przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli wykonawca naprawy wykona ją taniej, rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego stanowią podstawę do żądania pokrycia szkody na podstawie okazanych rachunków. Oczywiście zależy to również od zapisów znajdujących się w warunkach umowy (o.w.u.)
________________________________________
Zakład ubezpieczeń uznał szkodę jako całkowitą, zawyżył wartość uszkodzonego auta (tzw. pozostałości) i odmówił przejęcia pojazdu, czy postąpił prawidłowo ?
Zazwyczaj, zakłady nie definiują sposobu obliczania wartości uszkodzonego pojazdu (wraku), posługując się w praktyce obrotu arkuszami kalkulacyjnymi określającymi procentowy udział poszczególnych nieuszkodzonych elementów w wartości pojazdu z uwzględnieniem zużytych elementów. Należy podkreślić, że ogólna wartość uszkodzonego auta powinna być tak obliczona, aby sprzedaż auta za daną cenę była możliwa. W praktyce wartość wraku określa jego nabywca. Gdy zbycie wraku następuje z zachowaniem należytej staranności po stronie zbywcy – należy po ewentualną dopłatę zwrócić się do zakładu ubezpieczeń, jeśli ten przeszacował jego wartość przy wycenie. Odmienne uregulowanie tej kwestii mogą zawierać o.w.u. Ponadto, o co często pytają uprawnieni, zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przejęcia wraku pojazdu ani pomocy w jego sprzedaży. Jednakże wiele spośród zakładów ubezpieczeń oferuje taką pomoc w tym zakresie, uruchamiając platformy gdzie można dokonać sprawnie sprzedaży uszkodzonego pojazdu.
________________________________________
Jakie są zasady obliczania odszkodowania za uszkodzenia pojazdu, czy zakład ubezpieczeń może narzucić wykonanie naprawy w warsztacie, z którym współpracuje, czy może odmówić pełnego pokrycia rachunków za naprawę wykonaną w stacji wybranej przez klienta ?
Zasady obliczania odszkodowań za uszkodzenia pojazdu zakład ubezpieczeń określa w warunkach umowy tzw. o.w.u. Co do zasady, nie można narzucić obowiązku wykonania naprawy w określonym warsztacie, jednak zakład ubezpieczeń często zastrzega, że rachunki za robociznę skoryguje według ceny roboczogodziny „uznawanej” przez siebie. Zakłady ubezpieczeń deklarują, że wysokość „uznawanej” ceny za roboczogodzinę ustalają w oparciu o ceny usług motoryzacyjnych obowiązujących na danym terenie, w danym regionie. W ocenie technicznej powinien się znaleźć opis (zakres) koniecznej naprawy, zawierający wykaz elementów zakwalifikowanych do naprawy (z podaniem liczby godzin potrzebnych do wykonania naprawy) oraz wykaz elementów przewidzianych do wymiany. Ocena techniczna powinna zawierać także informację, jaką stawkę roboczogodziny towarzystwo zastosuje w rozliczeniu odszkodowania, czy zostanie potrącona amortyzacja od części i w jakiej wysokości, a także inne uwagi, np. jakie stwierdzono uszkodzenia powstałe w innym uprzednim zdarzeniu, za które nie wypłaci odszkodowania w rozpatrywanej szkodzie. Aby uniknąć nieporozumień przed zleceniem naprawy pojazdu warto domagać się od naprawiającego sporządzenia kalkulacji (kosztorysu) i przedstawienia go do akceptacji zakładowi ubezpieczeń.
________________________________________
Czy możliwe jest otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco bez udokumentowania naprawy ?
Tak, zakład ubezpieczeń wówczas wycenia szkodę, stosując ogólnie stosowane cenniki (AUDATEX, EUROTAX, cenniki cechu rzemiosł, cenniki krajowych producentów części, cenniki Polskiego Związku Motorowego), jednak znaczenie ma również to, w jakim wariancie zawarliśmy ubezpieczenie. Ubezpieczenie ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC w wariancie „Warsztat” zazwyczaj nie przewiduje wypłaty odszkodowania bez przedstawienia rachunków za naprawę pojazdu.
________________________________________
Przy wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą potrącono kwotę, jaką wypłacono wcześniej za stłuczoną szybę i niewielkie zarysowania karoserii, powstałe w wyniku włamania do samochodu, czy jest to prawidłowe ?
Przy wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą potrącono kwotę, jaką wypłacono wcześniej za stłuczoną szybę i niewielkie zarysowania karoserii, powstałe w wyniku włamania do samochodu, czy jest to prawidłowe ? W większości towarzystw w ubezpieczeniu ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>AC obowiązuje zasada wyczerpywania się sumy ubezpieczenia, co oznacza, że gwarantuje ono w ramach określonej sumy ubezpieczenia, wypłatę odszkodowań za wszystkie szkody zgłoszone w danym okresie umowy (najczęściej roku) w łącznej wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia. Po każdej wypłacie odszkodowania zmniejsza się zatem suma ubezpieczenia, i można ją podwyższyć zawierając dodatkowe ubezpieczenie na kwotę uzupełniającą. Z tych względów warto rozważyć, czy nie zrezygnować ze zgłoszenia niewielkich szkód. Każde bowiem skorzystanie (uruchomienie) ubezpieczenia ma także wpływ na wysokość przyszłej składki, niezależnie od tego, kto ponosi winę za uszkodzenia pojazdu. W większości zakładów ubezpieczeń można kupić, za dodatkową składkę, ubezpieczenie w wariancie nie wyczerpywania się sumy ubezpieczenia, co zdecydowanie korzystnie wpływa na zakres posiadanej w ramach ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco ochrony.
________________________________________
Czy zawarcie umowy ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco uprawnia nabywcę pojazdu w złej wierze do odszkodowania za kradzież pojazdu ?
Nie, z zasady takie patologiczne sytuacje nie podlegają ochronie. Dał temu wyraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 1997 r. (sygn. akt I ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>ACr 50/9, publ. OSA 1998/7-8/27), gdzie stwierdził, iż „nabywcy samochodu w złej wierze, mimo zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczenia_komunikacyjne_direct.php”>autocasco, nie przysługuje od ubezpieczyciela odszkodowanie za skradziony pojazd. Zawartą bowiem poprzez posiadacza w złej wierze umowę ubezpieczenia należy uznać za nieważną z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.” Warto tutaj dodać, iż dobrą wiarę nabywcy wyłącza niezachowanie przez niego przyjętej w danych warunkach staranności przy zakupie samochodu tj. sprawdzenia przy powszechnie dostępnych środkach źródła pochodzenia i legalności wprowadzenia na polski obszar celny kupowanego pojazdu.

Tekst zaporzyczony, opracowanie Rzecznika Ubezpieczonych

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-

You must be logged in to post a comment.